اثربخشی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی روان‌شناسی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی بر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. روش تحقیق شبه­تجربی بود و درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شد. جامعۀ آماری شامل معلمان دورۀ ابتدایی منطقه دو شهر تهران و گروه نمونۀ تحقیق شامل 0 3 نفر برای گروه تجربی و 30  نفر برای گروه گواه بودند که از مدارس تابعه منطقه 2 شهر تهرا ن به­صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامه نگرش‌سنج محقق­ساخته مشتمل بر 30 سؤال با مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت بود که پایایی آن بر اساس بازآزمایی 84/0 و بر اساس آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. آموزگاران در 8 جلسه آموزش 4 ساعته به­صورت کارگاهی شرکت کردند و ضمن آشنایی با رویکردها، مهارت‌های طراحی طرح درس را مبتنی بر مدل تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی فراگرفتند. نتایج نشان داد که شناخت وکسب مهارت طراحی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییرنگرش انان در فرآیند تربیت اخلاقی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


ابن مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب. (۱۳۸۵). الهوامل و الشوامل. قاهره: لجنة التألیف و النشر و الترجمه
بناری، علی‌همت، «تربیت اخلاقی و ضرورت نگاهی دوباره به آن» تربیت اسلامی ـ تربیت اخلاقی» (1379)، ص 166-192.
خواجه نصیرالدین طوسی. (۱۳۷۳). اخلاق ناصری، تصحیح وتوضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، چاپ پنجم. تهران: انتشارت خوارزمی.
داوودی، محمد. (1389). سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت. تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سادات، محمدعلی. (1388). اخلاق اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
شاملی، عباسعلی. (1389). در تکاپوی رسیدن به مدلی از تربیت اخلاقی در اسلام. تربیت اسلامی تربیت اخلاقی ص 15-45.
شعبانی، زهرا. (۱۳۹۱). فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام شده طی سال­های 1365 ـ 1388. دو فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش ونگارش، سال شانزدهم ۱۳۹۱
کیانی، بختیار نصرآبادی.(1390). اهداف، اصول و روش­های تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی. پژوهش درتعلیم و تربیت اسلامی، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 12.
لطف­آبادی، حسین. (138۴). روان­شناسی تربیتی. تهران: سمت.
نوروزی، عاطفت دوست. (1390). بررسی تطبیقی دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وکلبرک. معرفت اخلاقی، سال دوم.
 
Glassman, M. J. (1997). Moral action in the context of social activity. In meeting of the Society for Research in Child Development, Washington, DC.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychological review, 108(4), 814.
Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychological review, 108(4), 814.
Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development. New York: Cambridge University Press.
Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. Rand McNally.
Miller, J. G. (1995). Culture, context, and personal agency: The cultural grounding of self and morality. In meeting of the Society for Research in Child Development, Indianapolis.
Simonson, M. and Maushak, N. (2001). Instructional technology and attitude change. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational communications and technology (pp. 984-1016).Mah way, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.