افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه مازندران

چکیده

با نظر به اهمیت آموزش و برنامه درسی مهارت های زندگی و مدیریت خشم به عنوان یکی از این مهارت ها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو شیوه آموزش به روش سازنده گراییو شیوه فعلی (تدوین یافته توسط سازمان بهزیستی کشور) و کنترل خشم صورت گرفت. آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانشجویانی می باشد که در دوره های مدیریت خشم مرکز مشاوره دانشگاه مازندران شرکت کرده بودند. از جهت تأثیرگذاری دو شیوه آموزش طراحی سازنده گرایی و فعلی بر میزان نگرش دو گروه مورد بررسی نسبت به محیط یادگیری و نحوه آموزشی( 564%= لامبدای ویلکز(F(46.7)= 5/.07 P= ./… و رضایت از دوره برگزار شده تفاوت معناداری وجود دارد ( 504%= لامبدای ویلکز(F(50.3)=16/40 P= ./… . به طوری که گروه دریافت کننده آموزش مدیریت خشم به شیوه سازنده گرایی نسبت به گروه فعلی هم نگرش مثبت تری در خصوص آموزش کنترل خشم داشتند و هم از دوره برگزار شده رضایت بیشتری را ابراز کرده بودند. همچنین،یافته دیگر نشان داد گروهی که به شیوه سازنده گرایی آموزش دیده اند، یادگیری بیشتری نسبت به مدیریت خشم داشته اند(F(51.1)=15/65P= ./…). با توجه به نتایج حاضر، آموزش در محیط های سازنده گرا با توجه به انعطاف پذیری و یادگیری عمیق تری که در فراگیران ایجاد می کند، در کنترل خشم، مؤثرتر به نظر می رسد. لذا، استفاده از این روش آموزشی به جهت لحاظ کردن در برنامه درسی مهارت های زندگی توصیه می گردد

کلیدواژه‌ها