بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از منظر دانش آموزان، معلمان و مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی درس زبان انگلیسی از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران است. بدین منظور تعداد ۱۱۹ نفر از دانش آموزان و 54 نفر از مدیران و معلمان دوره متوسطه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود پنداره تحصیلی و پرسشنامه محقق ساخته افت تحصیلی بوده است. پس از اجرای پرسشنامه ها داده های بدست آمده با آزمون هم خـوانی x2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عوامل مربوط به دانش آموزان و آموزشگاه از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران در افت تحصیلی زبان انگلیسی مؤثر بوده است. فاصله زیاد محل تحصیل از محل زندگی از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران مؤثر نبوده است. نبود سرویس ایاب و ذهاب از نظر معلمان و مدیران مؤثر بوده ولی از نظر دانش آموزان مؤثر نبوده است. اوج کار کشاورزی از نظر دانش آموزان مؤثر و از نظر معلمان و مدیران مؤثر نبوده است. سایر عوامل خانوادگی محیطی از نظر هر دو گروه در افت تحصیلی انگلیسی مهم بوده اند.

کلیدواژه‌ها