اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز و مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس سنندج

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز و رئیس دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

3 دانشگاه لرستان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

4 دانشگاه تبریز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف‏ پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید‌ برکاهش میزان قربانی شدن دانش آموزان دختر قربانی قلدری مدارس دوره دوم متوسطه شهر سنندج بود که در سالتحصیلی 93-92مشغول به‏تحصیل بودند. تحقیق حاضر از نوع نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون و گروه گواهاست. بدین منظوربا روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 30 نفر انتخاب و به‏عنوان نمونه منظور گردیدند.سپس نمونه‏ تحقیق به صورت تصادفی در2 گروه 15 نفری(یک گروه آزمایشی و یک گروه‏ گواه) گمارده شدند. گروه‏آزمایشیطی 8 جلسه‏90دقیقه‏ای و درمدت 8 هفته‏ متوالی تحت آموزش شناختی ارتقاء امید قرار گرفت، درحالی‏که گروه‏گواه هیچ مداخله‏ای دریافت نکرد. جلسات مداخله، براساس الگویی بود که لوپز و اسنایدر درسال(2003) ارائه نمودندو از مقیاسایرانی قربانی قلدری به‏عنوان ابزار جمع آوری داده های پژوهش استفاده گردید.داده‏های بدست آمده با استفاده روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که این کاربندیتوانسته است به‏عنوان مداخله‏ای موثر موجب کاهش قربانی شدن دانش‏آموزان شود. با توجه به یافته حاضر پیشنهاد می شود برنامه آموزش شناختی ارتقاء امید به عنوان بخشی از برنامه‏های آموزش ضمن خدمت مشاوران مدارس و سایر عوامل مدرسه در جهت ارتقای سطح توانمندی های دانش‏آموزان قربانی قلدری استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات