واکاوی پذیرش نوآوری‏های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی khosravi12m@yahoo.com

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 - دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله ضمن ارائه مدل مناسبی برای بررسی نوآوری‏های برنامه درسی، به آسیب شناسی نوآوری در مدل‏های مختلف پذیرش نوآوری در برنامه درسی می‏پردازد. هدف پژوهش بررسی و واکاوی وضعیت نوآوری‏های برنامه درسی در مرحله اجرا است. برای این منظور پس از بررسی عوامل و عناصر موثر بر پذیرش نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران با استفاده از روش پیمایشی، مدل پذیرش نوآوری در برنامه درسی را در میان 179 نفر از اعضاء هیات علمی‏دانشگاه‏های مختلف تهران که در اجرای آئین نامه بازنگری برنامه درسی مشارکت داشته‏اند، اجرا شد. تحلیل داده‏های گردآوری شده از پرسشنامه مذکور نشان می‏دهد که آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های‏کشور در عمل مورد پذیرش قرار نگرفته است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‏دهد که نوآوری‏های برنامه درسی در آموزش‏عالی برای اجرا باید به مولفه‏های متعددی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها