تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به پژوهش بود. مدل تدوین شده در قالب یک طرح آزمایشی پیش‏آزمون- پس‏آزمون اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی تشکیل داده‌اند که در قالب دوره‌های آموزشی مصوب کارشناسی در سال 1387- 1386 مشغول به تحصیل بوده‏اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا از بین رشته‌های مختلف تحصیلی رسته انتظامی به طور تصادفی انتخاب گردیده و از بین کلاس‏های سال دوم رسته انتظامی به طور تصادفی دو گروه 30 نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه گواه با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل، انتخاب شدند.
ابزار اندازه‌گیری انگیزه و علاقه دانشجویان به پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن به روش روایی محتوایی و پایایی آن از طریق روش آلفای کرانباخ محاسبه گردید.
نتایج حاکی از آن بود که استفاده از مدل طراحی شده برای ایجاد انگیزه و علاقه در دانشجویان علوم انتظامی به پژوهش، سبب شد تا دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، دارای سطح کارآمدی شخصی بیشتری شده و برای انجام فعالیت‌های پژوهشی اهمیت بیشتری قائل شوند و ضمن تلاش و صرف زمان بیشتر به سطح رضایتمندی بالاتری دست یابند. یعنی استفاده از مدل مذکور سبب کاهش عاطفه منفی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به تحقیق و بهبود نگرش آنان به این امر گردید.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، محمدرضا. (1382). بررسی روش‏های تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش در معلمان شهرستان فریدن از دیدگاه آنان در سال تحصیلی 82-81. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان.
جلالی، حسن. (1376). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد علاقمندی معلمان دورة ابتدایی به کتابخوانی و مطالعه و تحقیق از دیدگاه معلمان منطقه زرین شهر. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان.
رشیدپور، علی. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش روحیة پژوهشی در دانش آموزان دورة متوسطه استان لرستان. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان.
سیف، علی اکبر. (1379). روان‏شناسی پرورشی: روان‏شناسی یادگیری و آموزش (ویراست نو). تهران: انتشارات آگاه.
شمس مورکانی، غلامرضا. (1380). بررسی علل عدم علاقه معلمان منطقه زرین شهر به فعالیت‌های پژوهشی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
فرمهینی فراهانی، محسن. (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.
قاسم زاده، محمد باقر. (1377). تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و تولیدی. (مجله تدبیر، تیرماه 1377).
قدم‌پور، عزت الله؛ رضایی، اکبر. (1385). چگونگی ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان به مطالعه و پژوهش از طریق برنامه درسی. وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
کرمی، پروین. (1387). بررسی شیوه‌های گسترش فعالیت‏های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در مدارس استان لرستان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان لرستان.
مرادی، مجید. (1379). بررسی شیوه‏های تشویق و ترغیب معلمان و دانش‌آموزان به امور پژوهشی از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهر قم. شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان قم.
 
منابع انگلیسی
Bishop, R. M. & Bieschke, K. J. (1998). Applying social cognitive theory to interest in research among counseling psychology students: a path analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, 182-188.
Eggen, P, Kauchak, D. (2001). Educational Psychology. (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. (2nd ed.). New york: Harper & Row.
Prenzel, M. (1992). The selective persistence of interest. In K. A. Renninger, S.
Stipek, D. J. (2002). Motivation to learn: lntegrating theory and practice (4th. Ed.),. Boston: Allyn and Bacon.
Woolfolk, A. E. (2004). Educational Psychology (9th ed.). New York: Pearson