تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش‌آموزان دختر و پسر سوم راهنمایی منطقه سامن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر

2 استادیار گروه فلسفه و تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

3 کارشناس ارشد علوم تربیتی و آموزگار آموزش و پرورش منطقه سامن

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه آموزش و پرورش سامن در سال تحصیلی 91-90 بود. از بین این دانش آموزان نمونه‌ای با حجم 96 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردید. سپس با استفاده از آزمون مهارت‌های استدلال نیوجرسی، پیش‌آزمون به عمل آمد. آنگاه به گروه‌های آزمایش، به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای آموزش فلسفه برای کودکان ارائه گردید؛ اما گروه کنترل به روال معمول ادامه دادند. در پایان تفکر منطقی آزمودنی­ها با آزمون مذکور، اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با تحلیل کوواریانس نشان داد که تعامل آموزش فلسفه برای کودکان و جنسیت بر تفکر منطقی دانش آموزان تأثیر معنی‌دار داشته است. به‌علاوه آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر منطقی دانش آموزان دختر و پسر نیز به‌طور جداگانه تأثیر معنی‌دار داشت و این تأثیرها در سطح آلفا کمتر از 01/0 معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها