پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند

عسگر چوبداری؛ فاطمه نیک‌خو؛ فاطمه فولادی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22054/jep.2020.53306.3043

چکیده
  تغییر در سبک زندگی در نتیجه شیوع جهانی بیماری کووید 19، کودکان را تحت شعاع قرار داده و پیامدهای روان شناختی به دنبال داشته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کووید 19) در کودکان روش مرور نظام‌مند بود. بدین صورت که یافته‌های پژوهشی از سال‌های میلادی 2019 تا 2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی PupMed، Springer، ...  بیشتر

پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آنها

خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 157-193

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52371.2993

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی پیامدهای روان‌شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش‌آموزان و راهکارهای مقابله با آن بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بود. در مجموع 23 مقاله در حوزه کرونا مندرج در بانک‌های اطلاعاتیPubMed, Scopus،SID،Google Scholar ،Science Direct ، Civilica بررسی و تحلیل شدند. یافته‌ها بیانگر این بود که دانش‌‌آموزان در نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه، ...  بیشتر