نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه

رضا کمالی مهاجر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ فاطمه جعفری

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 115-147

https://doi.org/10.22054/jep.2023.63638.3489

چکیده
  محیط مدرسه به‌ عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد شادی در افراد درون مدرسه و تسری آن به جامعه داشته باشد و لازم است برای توأم کردن این زمان با شادی بیشتر، این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گیرد. با توجه به اهمیت دوره‌ی ابتدایی در نظام آموزشی، شناسایی نشانگان مرتبط با شادی دانش‌آموزان ...  بیشتر

ادراک متخصصین از رگه های شخصیتی تاثیرگذار در گرایش افراد به کودک آزاری: یک مطالعه پدیدارشناسی

فائزه عاطفی؛ حمیده عادلیان راسی؛ موسی چوپانی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/jep.2019.41227.2652

چکیده
  کودک‌آزاری، یکی از شایع‌ترین معضل‌های روانی _ اجتماعی است که وقوع آن تحت تأثیر علل و عوامل مختلفی در ابعاد درون‌فردی، بین‌فردی و محیطی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی رگه‌های شخصیتی تأثیرگذار در گرایش افراد به کودک‌آزاری از دیدگاه متخصصین "مشاور، روانشناس و مددکار اجتماعی" بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی ...  بیشتر