باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی

محمدباقر ریحانی؛ معراج درخشان؛ مریم شفیعی؛ محسن علیزاده؛ رقیه زارعی

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 249-270

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2018.20257.1721

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باور‌های هوشی و اشتیاق تحصیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 300 نفر (174 دختر و 126 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر