رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

عباس رضوی؛ مجید جعفری زاده

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1385، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5968

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین تماشای برنامه های تلویزیون و موفقیت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر کرمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 6۰۰ دانش آموز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه ای استفاده شد. با اجرای این پرسشنامه محقق ساخته بر روی یک ...  بیشتر

تأثیر ترتیب ارائه مثال و تعمیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی بر یادگیری و پایداری مفاهیم

عباس رضوی؛ داریوش نوذری

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1384، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22054/jep.2005.5951

چکیده
  استفاده از چندرسانه ای های آموزشی و دیگر تجارب یادگیری، به یادگیری هرچه بهتر و عمیق تر می انجامد. یکی از انواع یادگیری، یادگیری مفاهیم و یکی از عوامل مؤثر بر یادگیری مفاهیم، مثال است. این پژوهش با هدف بررسی ترتیب ارائه مثال و تعمیم در یادگیری مفاهیم از طریق چندرسانه ای های آموزشی شکل گرفت. فرضیه های پژوهش به این نکته اشاره داشت که بین ...  بیشتر