کاوش‏هایی در باب فلسفه‏ی تربیت دینی از دیدگاه اسلام

دکتر سعید بهشتی؛ روشنک نیکویی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 154-180

چکیده
  مجموعۀ رویکردها به فلسفه تربیت دینی در چهار طبقه جای می‏گیرد: «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاعم» که شامل همۀ ادیان، اعم از حق و باطل است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی العام» که فقط شامل ادیان حقۀ توحیدی است؛ «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الخاص» که به تعالیم اسلامی‏محدود می‏شود؛ و «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الاخص» ...  بیشتر

بررسی مبانی تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه

فرشته ملاسلمانی؛ دکتر علی قائمی؛ دکتر سعید بهشتی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 120-150

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی مبانی تربیت‏اجتماعی از دیدگاه‏امام‏سجاد(ع) در صحیفه سجادیه می‏باشد. برای رسیدن به این مقصود ابتدا مفهوم تربیت اجتماعی از دیدگاه امام سجاد(ع) با تأکید بیشتر بر صحیفه سجادیه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت تا بدین ترتیب قالبی معین برای استخراج و تبیین مبانی تربیت‏اجتماعی از صحیفه فراهم‏گردد. در این‏پژوهش ...  بیشتر