تبیین عوامل روان‌شناختی و اجتماعی بر نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌ساز

علی دلاور؛ زهرا شعبانی؛ یوسف کریمی؛ فریبرز درتاج

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 45-79

https://doi.org/10.22054/jep.2016.1582

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین رابطه عوامل روان‌شناختی، اجتماعی با نوع‌دوستی خیرین مدرسه‌سازاست. روش پژوهش، همبستگی و پیش بین بر اساس تعداد متغیرها و جدول کرجسی و مورگان (1970)  با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای حجم نمونه 370 نفر انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از آزمون‌های شخصیتی (Neo)، خوش‌بینی، خودکارآمدی عمومی شوآرتز، انگیزش ...  بیشتر

بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی جوانان

الهه ودودی؛ علی دلاور

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 4144-65

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی در ویژگی‌های شخصیتی جوانان می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که شبکه‌های مجازی چه جایگاهی در شکل‌دهی رفتارهای ما دارند؟ و اینکه آیا شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر ویژگی‌های شخصیتی در جوانان می‌شوند؟ جهت پاسخ به این پرسش‌ها، پنج فرضیه با استفاده از آزمون استاندارد ویژگی‌های ...  بیشتر