میزان هماهنگی بین رشته های تحصیلی و هوش های چندگانه، و تأثیر این هماهنگی بر نگرش نسبت به رشته های تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش های چندگانه (نظریه گاردنر) و رشته های تحصیلی (ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی) و نیز بررسی تأثیر هماهنگی میان رشته های تحصیلی و هوش های چند گانه بر نگرش نسبت به آن رشته ها انجام گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه های هوش های چند گانه مکنزی و سنجش نگرش نسبت به رشته تحصیلی ویژه دانش آموزان دبیرستانی بر روی ۴۲۷ دانش آموز (دختر و پسر) پیش دانشگاهی ۳ رشته ریاضی-فیزیک، علوم تجربی، و علوم انسانی که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران (۳۵۴۷ نفر) انتخاب شده بودند اجرا شد. نتایج حاصل به وسیله آزمونهای آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه، آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که میان هوش منطقی - ریاضی و رشته تحصیلی ریاضی - فیزیک رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی، در دانش آموزان رشته ریاضی - فیزیک، هوش منطقی - ریاضی بالاتر است. میان هوش طبیعت گرایانه و رشته علوم تجربی نیز رابطه معنادار یافت شد؛ یعنی، در دانش آموزان رشته علوم تجربی، هوش طبیعت گرایانه بالاتر است. اما میان هوش زبانی و رشته علوم انسانی رابطه معناداری یافت نشد؛ یعنی، در دانش آموزان رشته علوم انسانی، هوش زبانی بالاتر از بقیه نیست. همچنین، نتایج نشان دادند که آن دسته از دانش آموزان رشته ریاضی-فیزیک که از هوش منطقی- ریاضی بالاتری برخوردارند نگرش مثبت تری به رشته تحصیلی خود دارند. همین رابطه در مورد دانش آموزان رشته علوم تجربی دارای هوش طبیعت گرایانه بالاتر نیز یافت شد، یعنی کسانی که از هوش طبیعت گرایانه بالاتری برخوردارند نگرش مثبت تری نسبت به رشته تحصیلی خود دارند. اما این یافته در ارتباط با دانش آموزان رشته علوم انسانی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها