رابطه بین میزان بهره گیری مدیران مدارس از مدیریت مشارکتی با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان مشارکت معلمان در امور مختلف آموزشگاه و میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های گوناگون کلاسی انجام شد. روش پژوهش از نوع زمینه یابی بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش سبک مدیریت مدیران و فرم مصاحبه سازمان یافته و به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل استفاده گردید نتایج نشان داد که بین میزان مشارکت دادن معلمان در تصمیم گیری ها و واگذاری بخشی از اختیارات به آنان از جانب مدیران با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی در کلاس درس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به علاوه یافته ها حاکی از آن بود که بین میزان انعطاف پذیری مدیران با میزان استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی در کلاس درسی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین نوع جنسیت و سابقه مدیریتی مدیران با استفاده معلمان از یادگیری مشارکتی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها