ارزیابی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی (نقاشی، کاردستی و خوشنویسی) از دیدگاه مدیران و دانش آموزان در منطقه یک تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برنامه درسی هنر دوره ابتدایی در میان سایر برنامه های درسی ، در اجرا با دشواری های متفاوتی مواجه است، از یک سو اغلب پژوهش ها به طور عمده بر کاستی های اجرای فعالیت ها و محتوای برنامه درسی هنر متمرکز است و از سوی دیگر یک نقشه جدید راهنمای برنامه درسی هنر، تا زمانی که مشکلات مربوط به پشتیبانی های اجرایی وجود دارد، بیان گویایی برای تغییر واقعی آموزش و بهبود کیفیت آن نخواهد بود، چه بسا برنامه درسی قدیم هم که به لحاظ بضاعت علمی آن موقع تهیه می شد به خاطر مسایل اجرایی آن، عقیم می ماند. در برنامه هفتگی مدارس، زنگ هنر یک فرصت اساسی است که به ویژگی های حاصل از ارضای نیازهای شناختی و عاطفی کودکان دبستانی امکان ظهور می دهد؛ در این باره مربیان پرورشی مدارس در بر طرف کردن موانع بهبود کیفیت زنگ هنر و فعالیت های در نظر گرفته شده خارج از کلاس توانایی های قابل ملاحظه ای از خود نشان داده اند. از این رو، روشن کردن نقش معاونت پرورشی در یاری رساندن آموزش عمومی می تواند یکی از دلایل احیای آن با هدف بهبود کیفیت آموزش باشد. با جستجوی این چشم انداز تازه و رویکرد تلفیقی، انتظار می رود پشتیبانی های اجرایی برنامه درسی هنر، با قوت و دقت بیشتری صورت گیرد. بنابراین حقایق و رهنمودهای این نوشتار و پژوهش های وابسته به آن می تواند به طور عام به عنوان نقشه کاربردی برای مدیران آموزش و پرورش کشور و بخصوص در خود منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها