تحلیل و ارزشیابی محتوای چند رسانه ای های اموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی براساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس اصول طراحی چند رسانه ای مایر انجام گرفته است. سؤال اساسی آن عبارت است از: آیا محتوای علمی - آموزشی چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی با اصول هفت گانه مایر» متناسب است؟ از روش تحلیل محتوا به عنوان روش تحقیق استفاده شد که در قالب این روش از چک لیست به عنوان ابزار اندازه گیری بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه چند رسانه ای های آموزشی درس زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بود که کل جامعه به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. بر اساس یافته های این پژوهش، فقط چند رسانه ای آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی از لحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول طراحی چند رسانه ای مایر در سطح مطلوبی قرار دارد و این در حالی است که چند رسانه ای های آموزشی مؤسسه های لوح و قلم، فراست، شاد نرم افزار و آفتاب از لحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول هفت گانه مایر در سطح نامطلوبی قرار دارند. باتوجه به اینکه چند رسانه ای های آموزشی در زمینه های درسی و در پایه های تحصیلی مختلف روز به روز در حال افزایش است، ضرورت تعیین استاندارد های مناسب و جهت گیری های اصولی در ارتباط با چند رسانه ای های آموزشی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها