بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد

2 هیئت علمی دانشگاه بوعلی

چکیده

این پژوهش با هدف یافتن روش هایی برای بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گنبد کاووس انجام شد که دارای طرح آزمایشی پیش آزمون به همراه گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزانی تشکیل می دادند که در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ در یکی از دبیرستان های شهر گنبد کاووس ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه اولیه این پژوهش ۱۸۰ دانش آموز دبیرستانی بودند که از میان مدارس شهر گنبد کاووس به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. سپس از این افراد تعداد ۹۰ دانش آموز که در یکی از متغیرهای وابسته یعنی سلامت روانی و سازگاری مشکل داشتند به عنوان نمونه اصلی پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه ۱۵ نفری به شرح زیر جایگزین شدند ۱- گروه آموزش بهداشت روانی ۲- گروه آموزش ابراز وجود ۳- گروه آموزش مهارتهای اجتماعی و - گروه کنترل. سپس در گروه های آزمایشی متغیرهای مستقل اجرا شد و دو هفته پس از آموزش، همه گروهها با استفاده از پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و پرسشنامه سلامت عمومی پس از آزمون شدند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که هر سه روش در بهبود سلامت روانی از همه مؤثرتر بوده است، اما هیچ یک از آموزش های ارائه شده بر عملکرد تحصیلی آزمودنیها تأثیری نداشته است.
بهداشت روانی مهارت های اجتماعی - ابراز وجود- عملکرد تحصیلی

کلیدواژه‌ها