تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‏ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی enayat_zamanpour@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اگرچه محیط‏های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکیبهسرعتدرحال افزایش است پژوهش‏های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش‏آموزان صورت پذیرفته است. این در حالی است که نگرش به یادگیری الکترونیکی نقشی کلیدی در موفقیت آمیز بودن این نوع آموزش دارد. در پژوهش حاضر میزان تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی با نقش واسطه‏ای عواملی همچون نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت در قالب آزمون مدلی مطالعه شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان دبیرستان‏های دولتی شهر نور آباد لرستان و تعداد شرکت‏کنندگان 485 نفر بود. که با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‏ای که بر اساس مدل مفهومی پژوهش طراحی شده، پاسخ دادند. از نتایج قابل توجه می‏توان به تأثیر منفی تقریباَ یکسان اضطراب کامپیوتر بر نگرش به کامپیوتر و اینترنت و نیز تأثیر مثبت قابل توجه خودکارآمدی اینترنت بر نگرش به یادگیری الکترونیکی اشاره کرد. در مجموع، مدل اصلاح شده با داده‏ها برازش مناسبی داشته است که نشان‏دهنده اهمیت و نقش عواملی همچون اضطراب کامپیوتر، نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت بر روی نگرش به یادگیری الکترونیکی و موفقیت در آن بوده است.

کلیدواژه‌ها


بارون، ر.، بیرن، د.، برنسکامب، ن. (1390). روان‏شناسی اجتماعی (مترجم یوسف کریمی). ویراست یازدهم، تهران: انتشارات روان.
شوماخر، رندال ای. و لومکس، ریچارد جی. (1388). مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادله ساختاری (مترجم وحید قاسمی). تهران: جامعه‌شناسان.
عبادی، ر. (1383). یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش. تهران: آفتاب مهر.
عطاران، م. (1386). دانشگاه مجازی بازخوانی دانشگاه‏های موجود. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 43 (1)، 53- 74.
نصر اصفهانی ع، غفاری م. (1390). بررسی عوامل موثر بر رضایت از آموزش مجازی در بین دانشجویان دانشگاه مجازی اصفهان، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی اسفند 1390.