بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه ali_abdi2004@yahoo.com

2 - استادیار و عضو هیئت علمی گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان

3 - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیرآموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی‏ عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه در نیم سال‏دوم تحصیلی
90 -89 بود. در مجموع 61 دانشجو دختر و پسر در دو کلاس مختلف که درس زبان انگلیسی عمومی را انتخاب کرده بودند در این پژوهش مشارکت داشتندکه از طریق روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند که از این تعداد32 نفر در گروه آزمایش و 29 نفر در گروه کنترل بودند. روش مورد استفاده در این تحقیق روش شبه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش از طریق آموزش مبتنی بر هوش چندگانه و گروه کنترل از طریق روش تدریس سنتی آموزش دیدند. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش سنتی از یک آزمون محقق ساخته پیشرفت یادگیری شامل 30 سوأل استفاده شد. همچنین مقیاس15 سوألی نگرش به یادگیری درس زبان به منظور سنجش نگرش یه یادگیری زبان مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده‏های آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) و t مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پیشرفت یادگیری زبان دوگروه آزمایش (آموزش مبتنی برهوش چندگانه) و کنترل(روش سنتی) تفاوت معنی‏دار وجود دارد. به عبارتی دیگر دانشجویانی که از طریق آموزش مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند پیشرفت یادگیری بالاتری به طور کلی و در هر یک از سطوح یادگیری زبان (دایره واژگان، درک مطلب، گرامر) نسبت به دانشجویانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند، داشتند. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه در گروه آزمایش، نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری درس زبان بعد از عمل آزمایش به طور چشم گیری بالا رفته است.

کلیدواژه‌ها


حاجی‏حسین نژاد، غلام رضا. و بالغی‏زاده، سوسن. (1383). مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر نظریه گاردنر و روش‏های سنتی بر عملکرد ریاضی دانش‏آموزان. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، بهار و تابستان 1383.
فرجامی، حسین. (1382). کاربرد نظریه هوش چند بعدی در طراحی فعالیت‏ها و مواد مورد استفاده برای آموزش زبان انگلیسی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه سمنان.
مطلب زاده، خلیل؛ منوچهری، مریم. (1387). بررسی رابطه‏ی هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون در فراگیران ایرانی(IELTS) بین‏المللی زبان انگلیسی» مجلهیعلمیپژوهشیاصولبهداشتروانی. تابستان، سال یازدهم، شماره 2پیاپی (42، صفحه 140).