مدل یادگیری معنادار دانشجویان در تبدیلات لاپلاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی elaheaminifar@srttu.edu

2 2- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

چکیده

هدف: پژوهش ‏حاضر به‌ منظور
یافتن مفاهیم تشکیل‌‏دهنده تبدیلات لاپلاس و رابطه بین‏ آنها جهت ارائه
مناسب آموزش
این مبحث
و یادگیری معنادار
دانشجویان انجام گرفته است.
روش:
این پژوهش از نوع بنیادی به‌شمار می‌آید. جامعه
آماری تحقیق کلیه دانشجویان رشته‌های علوم ‌پایه و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد نجف
آباد در سال تحصیلی 90-89 است. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 108
دانشجو انتخاب و در آزمون شرکت کردند. مطابق با سطوح یادگیری بلوم، جدول هدف- محتوا
تنظیم و سؤالات آزمون براساس این جدول طراحی گردید. روایی سؤالات آزمون توسط سه
نفر از اساتیدی که تجربه تدریس مبحث مربوطه را داشتند، مورد تأیید قرار گرفت. پایایی
این سؤالات با توجه به آلفای کرونباخ
(817/0) برای هماهنگی درونی سؤالات مورد

کلیدواژه‌ها


سیف، علی اکبر. (1375). روان‏شناسی پرورشی: روان‏شناسی یادگیری و آموزش. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات آگاه.