میزان دستیابی یادگیرنده‏ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی Zangeneh2009@gmail.com

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی Jafarihamideh2009edu@gmail.com

3 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس Fardan_H@Modares.ac.ir

چکیده

الگوی طراحی یادگیری زایشی براساس نظریه یادگیری زایشی ویت راک (1974) تدوین شده است و تأکید بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه‏ها و معناها دارد. در این پژوهش سؤال تحقیق عبارت بود از: آیا یادگیرنده‏های آموزش دیده با استفاده از الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به یادگیرنده‏های آموزش دیده با الگوی طراحی به روش متعارف در آزمون پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دارند؟ فرضیه این تحقیق هم عبارت بود از: دانش‏آموزان آموزش دیده با الگوی طراحی یادگیری زایشی عملکرد بهتری نسبت به دانش‏آموزان آموزش دیده با الگوی طراحی به روش متعارف در آزمون پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دارند. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدارس دوم راهنمایی دخترانه شهر کلاردشت بود و گرو‏ه‏های نمونه نیز دو کلاس با حجم 50 نفر بودند (26 نفر گروه آزمایش و 24 نفر گروه کنترل) که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر تأیید فرضیه پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


سبحانی‏نژاد، مهدی و عابدی، احمد. (385). بررسی رابطة بین راهبرهای یادگیری خود-تنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورة متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی، روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره1.
سیف، علی اکبر. (1380). روان‏شناسی پرورشی (روان‏شناسی یادگیری و آموزش). تهران: آگاه.
فردانش، هاشم. (1385). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
فردانش، هاشم. (1387). طبقه¬بندی الگوهای طراحی سازنده¬گرا براساس رویکردهای یادگیری و تدریس، مطالعات روان‏شناسی و تربیتی دانشگاه فردوسی، دوره نهم، شماره دوم، ص 21-5.
گریسون و آندرسون. (1384). یادگیری الکترونیکی در قرن 21. ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد، تهران: علوم و فنون.
 
 
منابع انگلیسی
Barnett, J. E., DiVesta, F. J., and Rogonzenski, L. T. (1981). What is learned in notetaking? J. Educ. Psychol., 73(2), 181–192.
Bonn, K. L., & Grabowski, B. L. (2001, January). Generative learning theory: A practical cousin to constructivism. Paper presented at the Joint Meeting of Mathematics, January9-14, New Orleans, LA.
Grabowski, L., Barbara (2008), Generative learning contributions to the design of instruction and learning,(pp. 719-743).  In JONASSEN, H. DAVID (Ed); handbook of research on educational communications and technology. London: Taylor & Francis e-Library.
Keller, John M. (2009); First principles of motivation to learn and e3-learning e3-learning', Distance Education, 29: 2, 175 —185.
Kourilsky, M., & Wittrock, M. C. (1987). Verbal and graphical strategiesa. in teaching economics. Teaching and Teacher Education, 3(1), 1–12.
Lee, Woo Hgeon; Lim. K gugon & Grabowski, Barbabra (2009). Generative learning strategies and metacognitive feedback to facilitate comprehension of complex science topics and self – regulation. Educational multimedia and hgpermedia,18.
Lee, Woo Hgeon; Lim. Yon., Kyu & Grabowski, Barbabra (2008). Generative learning: Principles and Implications for Making Meaning. (pp. 111-124).  In Spector, J. Michael; Merrill, M. David; Merriënboer, van. Jeroen & Driscoll, P. Marcy (Eds); handbook of research on educational communications and technology. New York: Taylor & Francis e-Library.
Lee, Y. and Nelson, D. W. (2005). Viewing or visualizing: which concept map strategy works best on problem-solving performance? Br. J. Educ. Technol., 36(2), 193–203.
Wang, C. X. (2003). The Instructional Effects of Prior Knowledge and Three Concept Mapping Strategies in Facilitation Achievement of Different Educational Objectives, unpublished dissertation. University Park, PA: Pennsylvania State University.
Wittrock, M. C. (1974). Learning as a generative process. Educationala.                Psychologist, 19(2), 87–95.
Wittrock, M. C. (1990). Generative processes of comprehension. Educational Psychologist, 24, 345–376.
Wittrock, M. C. (1991). Generative teaching of comprehension. Elementary
  1. School Journal, 92, 167–182.
Wittrock, M. C. (1992). Generative learning processes of the brain. Educational Psychologist, 27(4), 531–541.
Zimmerman, B. J. (1986). Becoming self- Regulated learning: which are the key suppresses? Contemporary. Journal of educational psychology, 307-313.