نقش مؤلفه‏های انتظار- ارزش بر پیشرفت شیمی دانش‏آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‏ارشد روان‏شناسی تربیتی، دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دکتری روان‏شناسی تربیتی، دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی، دانشگاه سمنان

3 دکتری روان‏شناسی بالینی، دانشکده روان‏شناسی و علوم‏تربیتی، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلد انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش‏آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه‏گیری تصادفی چند مرحله‏ای از میان دبیرستان‏های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه انتظار‏– ارزش سمنان (SVEQ) و منبع کنترل راتر(I-E) را تکمیل کردند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد در مدل نخست، ارزش تکلیف به تنهایی می‏توانست پیشرفت بعدی شیمی را پیش‏بینی کند، اما در مدل دوم ارزش تکلیف در کنار باورهای توانایی- انتظار نقشی در پیش‏بینی پیشرفت شیمی نداشت. در مدل سوم درک دشواری تکلیف به دو پیش‏بینی کننده قبلی افزوده شد که قادر بود به طور معکوس پیشرفت بعدی را پیش‏بینی نماید. در مدل چهارم منبع کنترل به مدل سوم افزوده شد که نقش معناداری را در پیش‏بینی پیشرفت شیمی نشان داد. در مدل‏های دوم تا چهارم ارزش تکلیف توان پیش‏بینی پیشرفت بعدی را نداشت. در مدل پنجم با افزودن پیشرفت قبلی به سایر پیش‏بینی کننده‏های مدل، توان پیش‏بین به طرز قابل ملاحظه‏ای افزایش یافت.  نتیجه‏گیری:یافته‏های این مطالعه در چارچوب نظریه انتظار‏– ارزش به خوبی تبیین می‎شود و از طرفی یا یافته‎های پژوهش‏های قبلی همخوان است. تلویحات نظری یافته‏ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


اصغرنژاد، طاهره؛ خداپناهی، محمدکریم؛ حیدری، محمود. (1383(. بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مسند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. مجله روان‌شناختی، سال هشتم، شماره 3، 225-218.
بال، ساموئل(1994). انگیزش در آموزش و پرورش. ترجمه سیدعلی‌اصغر مسدد. (1373(. چاپ اول، شیراز: انتشارات دانشگاه.
پورکاظمی، محمدحسین. (1374). عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3 و 4.
حسن‌زاده، رمضان. (1381) رابطه انگیزش، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 2.
حیدری پهلویان، احمد؛ محجوب، حسین؛ ضرابیان، محمدکاظم. (1378) رابطه منبع کنترل درونی بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. اندیشه و رفتار، سال چهارم شماره 2، 31-23.
خسروی، زهره. (1378). بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت و شکست تحصیلی در دانشجویان دانشگاه‌ الزهرا. فصلنامه علمی‏– پژوهشی علوم انسانی دانشگاه‏الزهرا. سال نهم، شماره 30 و 31.
شمس، قاسم. (1378). رابطه درون‌گرایی‏ برون‌گرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تهران. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه اصفهان.
رسولی، زرین(1380). بررسیرابطههستهکنترل، اضطرابامتحان، استرسو افسردگیباپیشرفتتحصیلیدردانش‏آموزاندخترو پسرپیشدانشگاهی. پایان‏نامه کارشناسی‏ارشد.دانشگاه شیراز.
رضایی بایندر، محمدرضا. (1376). بررسی رابطه رضایت شغلی، خودپنداره شغلی کارکنان صدا و سیما. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه علامه.
زارعی‌دوست، الهام؛ عاطف، محمدکاظم؛ بیان‌زاده، سیداکبر؛ بیرشک، بهروز.(1386). مقایسه منبع کنترل، شیوه‌های مقابله و باورهای غیرمنطقی در زنان روسپی و عادی شهر. مجلة روان‏پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. سال سیزدهم. شماره 3، 279-272.
سلیمان‌نژاد، اکبر؛ شهرآرای، مهرناز. (1380(. ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی. سال 31. شماره 2. ص 175-198.
عبدالهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحی آذر، اسکندر. (1384) بررسیرابطهباورهاخوداثربخشیومرکزکنترلباپیشرفتتحصیلی. مطالعات تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره6، شماره 1، 150-137.
فاضل‌قاضیانی، مهناز. (1387). بررسی رابطه منبع کنترل بر خودپنداره شغلی مشاوران منطقه 15 آموزش و پرورش در سال تحصیلی87-86. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه روان‌شناسی علامه طباطبائی.
مقصودی، جعفر. (1384). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی (هوش هیجانی، خلاقیت، خودپنداره، خودکارآمدی، منبع کنترل) کارآفرینان تهرانی با افراد عادی. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
مهرافروز، حجت‌اله؛ شهرآرای، مهرناز. (1381). بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپرور و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر یاپه چهارم ابتدایی. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران. دوره سوم. سال نهم؛ شماره‌های 1 و 2. ص 148-131.
نریمانی، محمد؛ غفاری، منظفر؛ ابولقاسمی، عباس؛ گنجی، مسعود. (1385). مقایسه منبع کنترل و سلامت روانی در ورزشکاران حرفه‏ای و غیر حرفه‏ای. مجله حرکت. شماره30، ص 15-28.
هاشمی، زهره. (1378). مقایسه و بررسی رابطه منبع کنترل و خودپنداره و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به تالاسمی و عادی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشکده روا‌ن‌شناسی و علوم‏تربیتی. دانشگاه تربیت معلم.
هرمزی، محمود. (1373). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور. پایان‌نامه کارشناسی‏ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
هرمزی، محمود. (1387). نقش پیش‌دانسته‌ها و ویژگی‌های فردی در پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام‌نور. فصلنامه روان‌شناسی و علوم‏تربیتی.
منابع انگلیسی
Anderman,E. M., Eccles, J. S., Yoon, K. S., Roeser, R., Wigfield, A. and Blumenfeld. P. (2001).Learning to Value Mathematics and Reading: Relations to Mastery and Performance-Oriented Instructional Practices,Contemporary Educational Psychology. Volume 26, Issue 1, Pages 76-95.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman.
Berndt, T. J., & Miller, K. E. (1990). Expectancies, values, and achievement in junior high school. Journal of Educational Psychology, 82, 319-326.
Beru, Y., Chiu, D., Kessinger, R., Rivera, A., PJ Schmidlein, Simson. E., Watley. E, Wubu, S.,Citation. G. (2007). The Influences OF Tracking in Matron 7Th- Grade Students’ Self-Concepts OF Ability And Self-esteem. Team Track: Team Research on the Academic Classification of Kids. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the Gemstone Program, University of Maryland.    
Bong, M. (2001). Role of self-efficacy and task-value in predicting college students' course performance and future enrollment intentions. Contemporary Educational Psychology, 26(4), 553-570.
Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic Self-Concept and Self-Efficacy: How Different Are They Really? Educational Psychology Review, 15(1), 1-40.
Campbell, D. J. (1988). Task complexity: A review and analysis. Academy of Management Review, 13, 40-52.
Choi, N. (2005). Self-efficacy and self-concept as predictors of collegestudents' academic performance. Psychology in  theSchools, 42(2), 197-205.
Cox, A. E., & Whaley, D. E. (2004). The influence of task value, expectancies for success, and identity on athletes' achievement behaviors. Journal of Applied Sport Psychology, 16, 103-117.
Debrade, M., Spielmans, G. I., Julka, D.L. (2004). Predictors of academic achievement andretention among college freshmen: A longitudinal study college student Journal, 38 (1).
Diaz, .S. M. C. (2008). The Effects of High School Soccer Competitive Team Selection on Athletic Identity, Expectations for Success and Subjective Task Value. A dissertation submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State Universityin partial fulfillment of therequirements for the degree ofDoctor of Philosophy Parks, Recreation and Tourism ManagementRaleigh, North Carolina.
Dinçyurek, S., Çalara, M., Silman, F. (2009). Determination of the locus of control and level of assertiveness of the students studying in the TRNC in terms of different variables. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 12–22.
Eccles, J. S. (2005a). Subjective task value and the Eccles et al. model of achievement related choices. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of Competence and Motivation (pp. 105-121). New York: The Guilford Press.
Eccles, J. S. (2005b). The Present and Future of Research on Activity Settings as Developmental Contexts. In J.L. Mahoney, R. W. Larson, & J.S. Eccles (Eds.), Organized Activities as Contexts of Development (pp. 353-371). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Eccles, J. S. (2007). Families, schools and Developing Achevement Related Motivation and Engagment (ch, 29). Handbook of socialization theory and Research, Edition by Grusec j.E. Hasting P.D, The Guilford press New york London.
Eccles, J. S. (1984). Sex differences in achievement patterns. In T. Sonderegger (Ed.), Nebraska Symposium of Motivation, Vol. 32 (pp. 97-132). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
Eccles, J. S. (1987). Gender Roles and Women’s Achievement-Related Decisions Psychology of Women Quarterly, 1987, 11, 135–172.
Eccles, J. S. (1993). School and family effects on the ontogeny of children's interests, self-perceptions, and activity choice. In J. Jacobs (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, 1992: Developmental perspectives on motivation. (pp.145- 208). Lincoln, NB: University of Nebraska Press.
Eccles, J.S., Adler, T.F., Futterman, R., Goff, S.B., Kaczala, C.M., Meece, J. and Midgley, C. (1983). Expectancies, Values, and Academic Behaviors, in J.T. Spence (ed.) Achievement and Achievement Motives, pp. 75–146. San Francisco: W.H. Freeman.
Eccles, J. S., Adler, T. F., & Meece, J. L. (1984). Sex differences in achievement: A test of alternate theories. Journal of Personality and Social Psychology, 46(1), 26-43.
Eccles, J. S., Barber, B. L., & Jozefowicz, D. (1999). Linking gender to educational, occupational, and recreational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. In Sexism and stereotypes in modern society: The gender science of Janet Taylor Spence.(pp. 153-191). Washington, DC: American Psychological Association.
Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., & Hunt, J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59(4), 865-889.
Eccles, J. S., & Harold, R. D. (1991). Gender differences in sport involvement: Applying the Eccles' expectancy-value model. Journal of Applied Sport Psychology, 3, 7-35.
Eccles, J. S., O'Neill, S. A., & Wigfield, A. (2005). Ability self-perceptions and subjective task values in adolescents and children. In Peter L. Benson (Series Ed.) & Kristin Anderson. Moore & Laura H. Lippman (Vol. Eds.), what do children need to flourish? Conceptualizing and Measuring Indicators of Positive Development Series (XIV ed., Vol. 3, pp. 237-249). Washington, DC, U.S: Springer.
Eccles, J.S. and Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals, Annual Review of Psychology 53: 109–32.
Eccles, J., Wigfield, A. (1985). Teacher Expectations and Student Motivation in Teacher Expectancies. In Dusek J.B., N.J. Hillsdalale (Eds.) NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Eccles, J. S., & Wigfield, A. (1995). In the Mind of the Actor: The Structure of Adolescents' Achievement Task Values and Expectancy-Related Beliefs. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(3), 215-225.
Eccles, J. S., Wigfield, A., Flanagan, C. A., Miller, C., Reuman, D. A. & Yee, D. (1989). Self-concepts, domain values, and self-esteem: Relations and changes at early adolescence. Journal of Personality, 57, 283-310.
Eccles, J. S., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Ontogeny of children's selfperceptions and subjective task values across activity domains during the early elementary school years. Child Development, 64, 830-847.
Eccles. J. S., Wigfield, A., & Schiefele. U. (1998). Achievement motivation. In N. Eisenberg (Ed.). Carmichael Handbook of Child Psychology.
Eccles, J. S., Vida, M. N., & Barber, B. (2004). The relation of early adolescents’ college plansand both academic ability and task-value beliefs to subsequent college enrollment. Journal of Early Adolescence, 24, 63-77.
Eklof, H. (2003).Test-taking Motivationon Low-Stakes Tests: A Swedish Timss (2003) Example. Department of Educational Measurement, mea university, Sweden.
Eklof, H. (2007). Self-concept and valuing of mathematics in TIMSS 2003: Scale structure and relation to performance in a Swedish setting. Scandinavian Journal of Educational Research, 51(3), 297-313.
Farahani, M.n. (1994). The relationship of loucus of control, exteravarsion, neuroticism with the academic achievement of Iranian student S.A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of philosophy the university of New south wates Australia.
Feather, N. T. (1982). Human values and the prediction of action: An expectancy-value analysis. In N. T. Feather (Ed.), Expectations and actions: Expectancy-value models in psychology (pp. 263-289). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Feather, N. T. (1988). From values to actions-Recent applications of the expectancy-value model.Australian Journal of Psychology, 40, 105-124.
Findle y, M. & Cooper, H.M. (1983). Locus of control and academic achievement. A literature reviw. Journal of personality and social psychology, 44(2), 419-427.
French, B.F., Immekns, J.C., &Oakes, w. (2003). A Structural Model of Engineering Students Success and Persistence. Colorado: 33rd A SEE/IEEEE Frontiers in Education Conference Proceedings.
Gao, Z. (2007). Understanding STUDENTS’ Motivation in Physical Education: Integration of Expectancy-Value Model and Self-Efficacy Theory. A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Kinesiology.
Hattie, J. A. (1992). Self-concept. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Hansford, B. C., & Hattie, J. A. (1982). The relation between self and achievement performance measures. Review of Educational Research, 52, 123e142.Hattie, J. A. (1992). Self-concept. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Hoffman, S.L., Slowrtzki, K.E. (2005). Predicting collage success with high school grades and test scores: Limitation for minority students . The Reviw of Higher Education, 28(4), 455-474.
Hong, E., Peng.Y. (2008). Do Chinese students’ perceptions of test value affect test performance? Mediating role of motivational and metacognitive regulation in test preparation. Department of Educational Psychology, University of Nevada, Learning and Instruction 18 (2008) 499e512.
House, J. D. )2006(. Mathematics Beliefs and Achievement of Elementary School Students in Japan and the United States: Results from the Third International Mathematics and Science Study. The Journal of Genetic Psychology, 2006, 167(1), 31–45.
Ireson, .J. Hallam .S. (2009). Academic self-concepts in adolescence: Relations with achievementand ability grouping in schools. Learning and Instruction 19 (2009) 201e213.
Jacobs, J. E., Lanza, S., Osgood, D. W., Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Changes in children's self-competence and values: gender and domain differences across grades one through twelve. Child Development, 73(2), 509-527.
Kelly, D. L., Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2000). Profiles of student achievement inmathematics at the TIMSS international benchmarks: U.S. performance and standards in an international context. Chestnut Hill, MA: Boston College.
Lewin, J. &Wyckoff, S. (1990).Identification Of Student Characteristics That Predict Persistence and Succession an Engineering College at the End of the Sophomore Year. Information the Practice of Academic Advising ERIC Identification ED 319355.
Li, W., Lee, A.M. and Solmon, M.A. (2005). Relationship among Dispositional Ability Conceptions, Intrinsic Motivation, Perceived Competence, Experience, and Performance’, Journal of Teaching in Physical Education 24: 51–65.
Li, H.Y. (2006). Validation of the Athletic Identity Measurement Scale with a Hong KongSample. Unpublished doctoral dissertation, Victoria University, Wellington, NewZealand.
Liem, A, D., Lau, S., Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in  predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome Centre for Research in Pedagogy and Practice, National Institute of Education, Nan yang Technological University, 1 Nan yang Walk, Singapore 637616, Singapore. Contemporary Educational Psychology 33, 486–512.
Lim, .H.-Y. )2007) Effects of Attributions and Task Values on Foreign Language Use Anxiety. Journal Education and Human Development. ISSN 1934-7200.Volume 1, Issue 2.
Lin, C.C. (2007). The Verification of A Structural Equation Model on Expectancy-Value, and Mathematic Achievement: Using the Empirical Data of Taiwan Area of the TIMMS 2003. Journal of Elementary Education.Vol 27, pp.71-94.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. (2002). Motivation as an enabler for academic success. School PsychologyReview, 31(3), 31 3.
Luttrell .V. R., Callen, B, W., Allen, C. S., Wood, M, D., Deeds, D, G., and Richard, D. C. S. (2010). The Mathematics Value Inventory for General Education Students: Development and Initial Validation. Educational and Psychological Measurement 70 (1) 142–160.
Mangos, P.M. and Steele-Johnson, D. (2001). ‘The Role of Subjective Task Complexity in Goal Orientation, Self-Efficacy, and Performance Relations’, Human Performance 14: 169–86.
Marsh, H. W. (1990a). The Self-Description Questionnaire II manual. Australia: University of Western Sydney.
Marsh, H. W. (1990b). Influences of internal and external frames of reference on the formation of math and English self-concepts. Journal of EducationalPsychology, 82, 107e116.
Marsh, H. W., & Craven, R. (1997). Academic self-concept: beyond the dustbowl. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of classroom assessment (pp. 131–198). San Diego, CA: Academic Press.
Marsh, H. W. and R. J. Shavelson (1985), Self-Concept: It’s Multifaceted, HierarchicalStructure, Educational Psychologist, 20(3), 107-123.
Matusovich, H., Streveler, R.,. Loshbaugh, H., Miller, R., Olds, B. (2008). Will I Succeed in Engineering? Using Expectancy-Value Theory in a Longitudinal Investigation of Students’ Beliefs Center for the Advancement of Engineering Education. ASEE 2008 Annual Conference: 22-25.
Mckenzie, K., Gow, K., & Schweitzer, R. (2004). Exploring First-year Academic Achivement Through Structural Equation Modeling .Higher Education Research And Development, 23(1), 95-112.
Meece, J. L., Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1990). Predictors of MathAnxiety and Its Influence on Young Adolescents' Course EnrollmentIntentions and Performance in Mathematics. Journalof Educational Psychology, 82(1), 60-70.
Mitchell. N. (2005). Academic Achievement among Caribbean Immigrant Adolescents: The Impact of Generational Status on Academic Self-Concept. ASCA. Professional School Counseling.
Nicholls, J. G. (1979a). Development of perception of own attainment and causal attributions for success and failure in reading. Journal of Educational Psychology, 71, 94-99.
Nilsen .H. (2009). Influence on Student Academic Behavior through Motivation, Self-Efficacy and Value-Expectation: An Action Research Project to Improve Learning. Issues in Informing Science and Information Technology Volume 6, p545-556.
Nurmi, .J. Aunola, Kaisa., Salmela-Aro, K. and Lindroos,  Maria. (2003).The role of success expectationandtask-avoidance in academic performance and satisfaction: Three studies on antecedents, consequences and correlates. Contemporary Educational Psychology 28, 59–90.
Patricia, A, N. (2000).Cost Perception and the Expectancy-Value Model of Achievement Motivation. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Educational Research Association (New Orleans, La; 21-28.
Platt, C. W. (1988). Effects of causal attributions for success of first-term college performance:A covariance structure model.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and Self- Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research and applications. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
Pintrich, P. & Schunk, D. (1996). Motivation in Education: Theory, Research & Applications, Ch. 3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rao, N., Moely, B. E., & Sachs, J. (2000). Motivational beliefs, study strategies, and mathematics attainment in high- and low-achieving Chinese secondary school students. Contemporary Educational Psychology, 25, 287–316.
Redd, Z., Brooks, J., & McGarvey, A. (2002). Background for community-level work on educational adjustment, achievement and attainment in adolescence: Reviewing the literature on contributing factors. Washington, DC: Child Trends. Retrieved,from:www.childtrends.org/what_works/youth_development/doc/KEducationES.pdf
Rekkedal, T. (1983).Enhacing Students Progressing Norway .Teaching And Distance, 23, 19-24.
Renninger, K. A., Hidi, S., & Krapp, A. (Eds.). (1992). The role of interest in learningand development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for internel Versus External Control of Reinforcement, Psychological Monograph, Vol. 80.
Rotter, J. B., Change, J. E., Phares, E.J. (1972). Applications of Social Learning Theory of Personality, Holt. Richard andWinston. New York.
Schunk, D. H. (1994). Self-regulation of self-efficacy and attributions in academic setting. In: Schunk, D. H. and Zimmerman, B.J. Editors, 1994.Self-regulation of learning and performance, Erlbaum, Hillsdals.NJ.
Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill.
Setsuo, O., Smith, I., D. (2005).Educational applications of the expectancy value model of achievement     motivation. in the drivers cultural contexts of the west and est.CHANOE: TRANSFORMATIONS IN EDUCATION,VOLUME 8.1.
Simpkins, D. S, Davis-Kean, E. P. (2005).The Intersection between Self-Concepts and Values: Links between Beliefs and Choices in High School. Jacobs, E. J, Simpkins, D. S.Leaks in the Pipeline to Math, Science and Technology Careers.
Simpkins, S. D., Davis-Kean, P. E., & Eccles, J. S. (2006). Math and science motivation: A longitudinal examination of the links between choices and beliefs. DevelopmentalPsychology, 42, 70-83.
Skaalvik, E. M., & Hagtvet, K. A. (1990). Academic achievement and self-concept: an analysis of causal predominance in a developmental perspective. Journal ofPersonality and Social Psychology, 58, 292e307.
Sun, H., & Chen, A. (2008). Students' Self-competence and Values in Middle School Physical         Education.  World Congress—Sport pedagogy research, policy & practice: International perspectives in physical education and sports coaching. University of South Florida, USA University of Maryland, USA.
Tong, J., Wang, L. (2006). Validation of locus of control scale in Chinese organizations. Department of Psychology, Peking University, Beijing 100871, China. Personality and Individual Differences 41, 941–950.
Updegraff, K. A., Eccles, J. S., Barber, B. L., & O’Brien, K. M. (1996). Course enrollment as self regulatory
Behavior: Who takes optional high school math courses? Learning and Individual Differences, 8, 239-259.
Wang, ze. (2008).academic motivation, matematics Achivement, and The School Context: Bulding Achivement Models Using Timss2003.Adissertation Presedent to The Faculty of The Graduate School at The University of Missoari.
Watt, H. M. G., Eccles, J. S., & Durik, A. M. (2006). The leaky mathematics pipeline for girls: A Motivational analysis of high school enrolments in Australia and the USA. Equal Opportunities International, 25, 642-659.
Weinre, B. (1992). Human motivation: Metaphors, theories, and research. Newbary Park, CA: Sage.
Welch Deal, M. R. (2003). GENDER DIFFERENCES IN EXPECTANCY OF ACADEMIC SUCCESS IN MATHEMATICS. The Graduate School University of Wisconsin-Stout. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree With a Major in Guidance and Counseling.
Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement motivation: A developmental perspective. Educational Psychological Review, 6, 49-78.
Wigfield, A., Burnes. J.P., Eccles J.S. (2006). Development during Early and Midde adolescence. (Chapter 5). Hand book of Educational Psycology. Second Edition, Edited by Alexander P.A; winne, P.H.Lawernce Erlbaum Assocates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1992). The development of achievement task values: a theoretical analysis. Developmental Review, 12, 265–310.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68–81.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). The development of competence beliefs, expectancies for success, and achievement values from childhood through adolescence. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of Achievement Motivation (pp. 92-122). San Diego: Academic Press.
Wigfield, A., Eccles, J.S., & Rodriguez, D. (1998). The development of children’s motivation in school contexts. In P.D. Pearson & A. Iran-Nejad (Eds.), Review of research in education (Vol. 23, pp. 73-118). Washington, DC: American Educational Research Association.
Wigfield, A., Eccles, J. S., & Roeser, R. (1998, August). Relations of young children’s abilityrelated beliefs to their subjective task values, performance, and effort. Paper presented as part of an invited symposium entitled Motivation and affect in the classroom (P. Pintrich, Organizer) at the International Congress of Applied Psychology, San Francisco.
Wigfield, A., & Karpathian, M. (1991). Who am I and what can I do? Children’s self-concepts and motivation in achievement situations. Educational Psychologist, 26, 233–261.
Wigfield, A., Tonks, S., & Eccles, J., S. (2004). Expectancy-value theory in crosscultural perspective. In D. M. McInerney & S. Van Etten (Eds.), Big theories revisited (pp. 165-198). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Wood, .L. N. Smith, G. H. (2007). Perceptions of Difficulty. University of Technology, Sydney Broadway, Australia.
Xiang, P., Chen, A., & Bruene, A. (2005). Interactive impact of intrinsic motivators and extrinsic rewards on behavior and motivation outcomes. Journal of Teaching in Physical Education, 24, 179-197.
Xiang, P., McBride, R., & Guan, J. (2004). Children’s motivation in elementary physical education: A longitudinal study. Research Quarterly for Exercise and Sport, 75, 71-80.
Zimmerman, B. J. Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Eaducational Research Journal, 29, 663-676.
Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relation grade, sex, and gifteness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59