مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از گرایشات مهم انسان‏ها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط، این جامعه جوان، کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظور، تعداد 150 نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 1387 شامل،50 نفر رتبه‏های برتر، 50 نفر رتبه‏های متوسط و 50 نفر نیز از بین پذیرفته‏نشدگان هر پنج گروه‏آزمایشی، داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 با رتبه‏های بین 1 تا 20 در گروه برتر، رتبه‏های بین 1500-1000 در گروه متوسط و رتبه‏های بالاتر از 30000 گروه پذیرفته نشدگان، به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. استعاره‏های آزمودنی‏ها با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی، بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه برتر، عوامل موفقیت خود را به عوامل فردی، گروه متوسط، به ترکیبی از عوامل فردی و محیطی و گروه پذیرفته نشدگان به عوامل محیطی نسبت داده بودند. عوامل مؤثر در موفقیت بین سه‏گروه مشابه بود و تنها عامل متفاوت، شرایط نامساعد بیرونی در گروه پذیرفته نشدگان است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر افراد موفق و ناموفق بر‏اساس رتبه‏های‏کنکور تعریف شده بود، نتایج مختص این‏گروه است و تعمیم آنها به سایر گروه‏ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


انوری، ح. (1381). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.
پورافکاری، ن. (1385). فرهنگ جامع روان‏شناسی و روان‏پزشکی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
حایری، یسرا.(1386). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت دانش آموزان در ورود به دانشگاه در رشته‏های روان شناسی و علوم تربیتی در سال 86-1385. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
سیف، ع. (1386). روان‏شناسی پرورشی نوین. تهران: نشر دوران.
سیف، ع. (1379). روان‏شناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه.
شولتز، د. (1383).  نظریه‏های شخصیت. ترجمه ی: کریمی و همکاران. تهران: نشر ارسباران (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1990).
قاسم زاده، حبیب الله.( 1379). استعاره و شناخت. تهران : انتشارات فرهنگان.
گلدنبرگ، ا. و گلدنبرگ، ه. (1382).  خانواده درمانی. ترجمه: ح. حسین شاهی برواتی و س. نقشبندی. تهران: نشر روان (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2000).
گلمن، د. (1383). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. تهران: انتشارات رشد ( تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1995).
لیندگرن، ه. (1372). روان‏شناسی موفقیت درتحصیلات دانشگاهی. ترجمه: ی. اردبیلی. تهران: انتشارات روزبه.
مرادی، م. (1387). بررسی اثر بخشی فن استعاره فاصله‏ها به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات پدر- دختر و  نوجوانان مقطع متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
منابع انگلیسی
Ansalone, G., Ming, C. (2006).Programming students for academic success: the PLS an alternative to traditional tracking. Educational research quarterly, 29, (3), 3.
Alfaro, E., Umana-Taylor, A., Gorzales, M., Mayra, B., Katharin, B. (2009). Latino adolescents academic motivation and gender. Journal of academic adolescenc, 32, 941- 962.
Bernold, L., Spurlin, J., Anson, C. (2007).Understanding our students: a longitudinal study of success and failure in engineering with implications for increased retention. Journal of engineering education, 96, (3), 263.
Brott, P. (2001). The storied approach: A postmodern perspective for career counseling. The career development quarterly, 49, (4), 304.
Bruce, David. (2000).Towards a social architecture of school success: academic microcultures, identity scaffolding and student self-narratives. Requirements for the degree of Doctor of philosophy. University of California at berkeley
Chisnell, Steven.(1993). Language and meaning in the postmodern classroom. English journal.vol.82,lss.8,pg.53
Cooper, D. (1997). Post modernism & contemporary philosophical challenges in world (pp.460-486). Oxford & combridge.USA: Blackwell.
Cross, J., Ambrose, D., Cross,T .(2007). Metaphorical influences on thought and action: helping the gifted escape metaphorical entrapment. Roeper Review, 29,(5), 37.
Descamp, M., sweetser, E. (2005). Metaphors  for God: what  and How Do our Choices Matter for Human? The Application of Contemporary cognitive Linguistics, Research to the Debate on God and  Metaphor . Journal of pastoral Psychology, 53, (3), 45.
 Desocio, j. (2005).Accessing self – development  through narrative approaches in child and adolescent psychotherapy. Journal of child and adolescent psychiatric nursing,18, (2), 53-61.
Epston, D., White, M. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New york: Norton.Yalom,l.(1989).Existential psychotherapy.New york: Basic Books
Fabio, A., Busoni, L. (2007). Fluid intelligence, personality traits and scholastic success:Empirical evidence in a sample of Italian high school students. Journal of personality and individual differences, 43, 68-79.
Fabio, A., Palazzeschi, L. (2009). An in-depth look at scholastic success:Fluid intelligence,personality traits or emotional intelligence? Journal of personality and individual differences, 49, 581-585.
Farsides, T., Woodfield, R. (2003). Individual differences and undergraduate academic success:The roles of personality, intelligence and application. Journal of personality and individual differences, 34, 1225-1243.
Firkowska- Mankiewicz, A. (2002). Intelligence and success in life (pp.232), Poland: IFis publishers
Graziano, P., Reavis, R., Keane, S., Calkins, S. (2007). The role of emotion regulation in childrens early academic success. Journal of school psychology, 45, 3 -19.
Griffin, K. (2006). Striving for success: A qualitative exploration of competing theories of high – achieving black college students academic motivation. Journal of college student development, 47,(4), 384.
Gupta,Damyanti.(1990). The linguistic approach: ideas & issues. Jaipur/India: peinter publishers,ch.2,pp.29-63
Hodges, J. (2006). College rules: How to study, survive and success  in college. Journal of college student development, 47,(4), 490.
Hsieh, P., Cho, Y., Liu, M., Schallert, D. (2008) .Examining the interplay between middle school students achievement goals and self-efficacy in a technology-enhanced learning  environment. American secondary education, 36,(3), 33.
Lakoff, G. Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The university of Chicago press.
Latridis, T. Fousiani, K. (2009).Effects of status and outcome on attributions and just-world beliefs:how the social distribution of success and failure may be rationalized. Journal of experimental social psychology, 45,(415- 420).
Main, K. (2008).Teaching beyond the test:the possibility of success. English journal(high school edition), 97,(5),46.
MCHatton, P., Zalaquett, C. (2006). Achieving success: perceptions of students from migrant farmwork families. American secondary education, 34,(2),25.
Parker, J., Summerfeldt, L., Hogan, M., Majeski, S. (2004). Emotional intelligence and academic success: examining the transition from high school to university .Journal of personality and individual differences, 23,.124-136.
Raley, K., Frisco, M., Wildsmith, E. (2005). Maternal cohabitation and educational success. Sociology of education, 78,(2), 144.
Rouse, D. (2001). Reclaiming  the  fir: how  Successful people overcome Burnout. Education Periodical,97,(19),1209.
Saban,  A., kocbeker, B., Saban, A. (2007).   Prospective teacher's  conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Journal of learning and instruction,17,123-139.
Sanders, A. (2008).Rekindling success. Education periodical,83,(7), 47.
Viadero, D. (2009).Out-of-school factors seen as key, poverty and potential:out-of school factors and school success. Education week, 28,(24),5.
Xu, S., Stevens, D. (2005). Living in stories through images and metaphors: recognizing unity in diversity. Mcgill journal of education,40,(2),303.
yazejian, A., Toews, M., Sevin, T., purswell, K. (2008). “it’s a whole new word”  : A qualitative  Exploration of college student’s Definitions of and strategies for college success. Journal of college student Development,49,(2),141.