بررسی کاربردی بودن رشته تکنولوژی آموزشی از نظر دانشجویان و محتوای برنامه درسی مصوب

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آموزش‏عالی، رسالت‏سنگینی در تأمین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد. از رسالت‏های مهم آن، ارتباط با جامعه و رفع نیازهای آن است. متأسفانه علیرغم اهمیَت تجربه و لزوم کاربردی کردن دروس، شاهد اجرای ضعیف واحدهای عملی در نظام دانشگاهی هستیم. نبود صلاحیت لازم در خروجی‏های آموزش‏عالی برای رفع نیازهای جامعه و ناکارآمدی دانشگاه‏ها از جمله عواملی هستند که باعث شده تا متولیان امر آموزش عالی در بسیاری‏از کشورها‏مانند ایران، بازنگری برنامه‏های‏درسی را آغاز نمایند و با سیاست تمرکززدائی، اختیارات لازم را برای اصلاح برنامه به دانشگاه‏ها تفویض نمایند. یکی از رشته‏هائی که بازنگری آن در اولویت قراردارد، رشته تکنولوژی آموزشی است، زیرا این رشته سرویس‏دهنده بسیاری از رشته‏های‏دیگر است. تحقیق‏حاضر از نوع توصیفی کاربردی است و از دو بخش مکمَل یکدیگر تشکیل شده است. در بخش اول، سرفصل مصوب رشته تکنولوژی آموزشی با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته و در بخش دوم از دانشجویان سال آخر در خصوص تئوری، عملی و یا تلفیقی بودن مباحث دروس تخصصی در یک تحقیق ‏پیمایشی نظرخواهی شده است. نتیجه تحقیق نشان‏ داد در بسیاری از دروس تخصصی بین اهداف‏ دروس، عناوین و زیر عنوان‏های نوشته شده در سرفصل دروس با واحدهای‏عملی هم‏خوانی لازم وجود ندارد. براساس نظر‏دانشجویان، کاربردی‏بودن دروس بین دو حد متوسط و خوب در مقیاس لیکرت به دست آمد. این در حالی است که حدود یک سوم از ساعات دروس تخصصی باید به آموزش واحدهای عملی اختصاص یابد.

کلیدواژه‌ها


 
تقی‏پورظهیر، علی .(1372). فصلنامه پژوهش و برنامه‏ریزی در آمورش عالی.شماره مسلسل 3.
چانگ، ریچارد .(1384) چگونه آموزش مؤثر داشته باشیم. ترجمه عباس منوریان و شبنم تدین. تهران: موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
راولی، دانیل جیمز و همکاران .(1382). تغییر راهبردی در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران: دانشگاه امام حسین.
عارفی، محبوبه .(1384). برنامه‏ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.
فتحی آذر، اسکندر .(1382) روش‏ها و فنون تدریس. تبریز: دانشگاه تبریز.
فردانش، هاشم. (1383). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
کانن، رابرت و دیوید نیوبل .(1385). راهنمای بهبود تدریس در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی. ترجمه احمد نصر و همکاران. تهران: سمت.
وزارت فرهنگ و آموزش عالی. شورای‏عالی برنامه ریزی آموزشی. بی تا.
هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی.(1384). شاخص‏های ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 
 
Aloysius, R. & Karl, G. P. (1995) Erfahrung und schulisches Lernen. Aschendorff Münster.
Benson, A. & Blackman, D. (2003) Can research methods ever be interesting? Active Learning in Higher Education, 4, 39-55.
Brunnhuber (1995) Prinzipien effektiver Unterrichtsgestaltung. Ludwig Auer.
Buck, G. (1989) Lernen und Erfahrung. Darmstadt.
Chen, H.H. (2003) Management of I.T. in: Encyclopedia of Library and Information Science.
Cooper, A. J., Keen, M. & Wilton, J. C. (2003) The introduction of assessed group presentations as a novel form of in course assessment in neuroscience. Bioscience Education E-journal, 1, available at http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol1/beej-1-5.htm (accessed 12th March 2004).
Engelmayer, O. (1960) Psychologie für schulischem Alltag. Ehrenwirth.
Pfundt, H. & Duit, R.  (1994)  Bibliography: students’ alternative frameworks and science education,4th ed.  Kiel, Germany: Institute of Science Education. Wikipedia free encyclopedia.  http://en.wikipedia.org/wiki/Main-Page