بررسی رابطۀ جهت‌‏گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‏گیری دانشگاه علامه طباطبائی،

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان٭

4 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان

5 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه‏ گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی ازعوامل تأثیرگذار در رضایت از زندگی داشتن هدف و جهت گیری مثبت به زندگی می باشد، هدف این پژوهش بررسی رابطه ی جهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی است. که 362 دانشجوی دانشگاه سمنان پرسشنامه ی پرسشنامه جهت گیری زندگی، پرسشنامه اهداف پیشرفت و پرسشنامه رضایت از زندگی را پاسخ دادند. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودندکه 362 نفر  به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که به جز متغیر تلقی بدبینانه رابطه منفی معنادار با متغیر رضایت از زندگی دارد، بقیه متغیرها رابطه مثبت معناداری با رضایت از زندگی دارند. افزون بر آن یافته ها نشان داد که تلقی خوش بینانه، هدف پیشرفت عملکرد- اجتناب، تلقی بدبینانه و هدف پیشرفت تسلط- رویکرد به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت از زندگی دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که جهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت می توانند به عنوان عامل پیش بینی کننده رضایت زندگی شمرده شود.

کلیدواژه‌ها