رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور واحد کامیاران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است تا با بهره گیری از روش فراتحلیل به ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش های مختلف در مورد رابطه بین جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بپردازد. برای نیل به این هدف در پژوهش حاضر از یافته های کمی 23 پژوهش استفاده شده است که از این مطالعات 82 اندازه اثر محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات موجود در بانک اطلاعاتی SID می باشد. بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج، شاخص های آماری منتخب با نرم افزار CMA ویرایش 2 تحلیل شدند. اندازه اثر ترکیبی در مدل تصادفی برای جهت گیری تسلط گرا برابر با 207/0، برای تسلط گریز 020/0، عملکردگرا 094/0، و برای عملکردگریز068/0- بود، این اندازه اثرها برای جهت گیری تسلط گرا و عملکردگرا معنادار شد و برای جهت گیری تسلط گریز و عملکردگریز معنادار نشد، معنادارشدن اندازه اثر برای دو جهت گیری تسلط گرا و عملکرد گرا نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار آنها بر پیشرفت تحصیلی می باشد، اما بر طبق ملاک کوهن این تاثیر کم ارزیابی می شود،به عبارت دیگر این رابطه در جامعه مورد بررسی کم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی ده قطب‌الدینی، محمد. (1388). بررسی روابط بین اهداف تسلط، اهداف عملکردی گرایش- اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مسئله ریاضی دانشجویان، مطالعات تربیتی و روانشناسی. دوره دهم، شماره 3، صص 21-40.
اژه‌ای، جواد؛ مسعود غلامعلی لواسانی، احسان؛ مال احمدی، وهیمن و خضری، آذر. (1390). الگوی علی روابط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی 59، شماره 3، صص 284-301.
آقا دلاورپور، محمد. (1387). پیش‌بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 9، صص 71-96.
بیرامی، منصور؛ تورج هاشمی، وحیده؛ عبداللهی عدلی، انصار و علایی، پروانه. (1390). پیش‌بینی راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 7، شماره 1، صص 65-86.
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و قربان جهرمی، رضا. (1387). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 28، سال هفتم، صص 29-46.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر. (1385). بررسی رابطه بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره چهارم، صص 63-78.
زارع، حسین و رستگار، احمد. (1393). مدل علی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی. دوفصلنامه علمی_پژوهشی شناخت اجتماعی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، صص 19-32.
زاهد بابلان پوربهرام، روشنک و رحمانی، جوانمرد. (1393). رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 2، صص 109-124.
شریفی اردانی، علیرضا؛ خیر، محمد؛ حیاتی، داود؛ شریفی اردانی، احمد؛ رئیسی، جعفر و روحی، علی. (1392). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی‌گری جهت‌گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. توسعۀ آموزش جندی‌شاپور، دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش علوم پزشکی، سال چهارم، شماره 1، صص 53-63.
شمس، فاطمه و تابع بردبار، فریبا. (1390). نفش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت‌گیری هدف و عملکرد ریاضی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره سوم، صص 83-96.
عابدینی، یاسمین. (1388). مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ریاضی: نقش واسطه‌ای راهبردهای یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 32، سال هشتم، صص 98-117.
عاشوری، جمال؛ عرب سالاری، زهرا؛عاشوری، محمد؛ رستمان، حسن و جلیل آبکنار، سیده سمیه. (1391). نقش ساختار هدف‌های ادراک‌شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره سوم (مسلسل 27).
عاشوری، جمال؛ آزادمرد، شهنام؛ جلیل آبکنار، سیده سمیه و معینی کیا، مهدی. (1392). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست‌شناسی، مجله روانشناسی مدرسه، دوره دوم، شماره 4، صص 118-126.
لواسانی، غلامعلی؛ حجازی، الهه و خضری آذر، وهمین. (1391). نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 41، سال یازدهم، صص 7-28.
قدیری، پروین؛ اسدزاده، حسن و درتاج، فریبرز. (1389). بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایۀ سوم متوسطه، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره نوزدهم، سال ششم، صص 115-137.
قلی­زاده، مظفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1386). بررسی روابط ساده و چندگانۀ هدف‌های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره‌های 1 و 2، دوره سوم، سال چهاردهم، صص 149-166.
کارشکی، حسین؛ بهمن آبادی، سمیه و بلوچزاده، فاطمه. (1392)، تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی، مجله ایرنی آموزش در علوم پزشکی،13(2)، صص 123-133.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دستا، مهدی. (1391). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره 2، صص 27-53.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دستا، مهدی. (1391). بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسئله ریاضی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 23، سال هشتم، صص 95-115.
محبی نورالدین وند، محمدحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه و شریفی، حسن پاشا. (1393). رابطه سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول، پژوهش در برنامه درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 13، صص 61-79.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش, علیرضا. (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 16، سال پنجم، صص 9-35.
محمودی، حجت؛ عیسی زادگان, علی؛ امانی ساری بگلو، جواد و کتابی، افسانه. (1392). بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی: نقش میانجی گرایانه سبک‌های تفکر. مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال سوم، شماره اول، صص 49-68.
نیک مرام، زهرا و سرمد، زهره. (بدون سال انتشار). رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و جهت‌گیری‌های دوستان آن‌ها نسبت به تحصیل. مجله روانشناسی، شماره 17، صص 68-82.
 
منابع
Delavarpoor, mohammad agha (2008), ((Predict Metacognitive awareness and academic achievement based on achievement goal orientation)), Journal of Psychology, University of Tabriz, third year, Issue 9, 71-96. [In Persian].
Badri Gargari, Rahim, Javad Mesrabadi and Shahram Vahedi (2010), ((Relationship between perceived goal structures of classroom with the mastery goal orientation (Proficient) students)), Education, third year, Issue 10, 111-133. [In Persian].
Barzegar, Majid, Ali Delaware and Hassan Ahadi (2012), ((Quartet mediating role model achievement goals and cognitive strategies in the relationship between implicit theories of intelligence and academic achievement "a causal model")), Journal of New Approaches in Educational Management, third year, Issue 2, 71-86. [In Persian].
Behpazhoh, Ahmad, Gholamali afrooz, somayeh sadat sadati and ghavam moltafet, (2010), ((Relationship between goal orientation with Creative in high school students studying in talent schools)), Journal of Teaching and Learning, 1,58. [In Persian].
Jaokar, bahram and Mohammad agha delavarpoor(2007), ((relationship between procrastination with achievement goals)),NEW THOUGHTS ON EDUCATION, Volume III, Number 3 and 4, 61-80. [In Persian].
Jaokar, bahram, (2007), ((the relationship between goal orientation and happiness)), Journal of Psychology, University of Tabriz, Issue 5, 41-59. [In Persian].
Reio.j.a,, ((understanding the motivation and excitement)) Translation Yahya Syed Mohammad, Fourth Edition, Tehran, publish edit, 2006. [In Persian].
Santrak, John, ((Educational Psychology: Theory and Practice)), translator Morteza Omidian, Yazd, Yazd University, 2006. [In Persian].
Shaver, Hamid Reza, Ghorbanali Salimi, Reza homaii. (2008), ((Measure the academic performance of students based on their multiple cultures)), Journal of Isfahan University, Volume Twenty-Nine, Number 1, 147-160. [In Persian].
Sharifi ardani, Alireza, mohammad khayer, Davood hayati, Ahmad sharifi ardani, Jafar raiesi and Alireza rohi, (2012), ((Predicting academic achievement based on personal characteristics determination regarding the mediating role of goal orientation among students of Shiraz University)), Journal of Medical Education Development Center, Issue 1, 53-63. [In Persian].
Shams, Fatemeh and Fariba tabee bordar, (2011), ((Mediating role of academic self-efficacy in relationship goal orientation and performance in mathematics)), psychological methods and models, the first, third number, 83-96. [In Persian].
Abedini, yasamin, (2009), ((Structural model of academic achievement in mathematics students: Mediating role learning strategies in the relationship between goals and academic achievement)), Journal of Educational Innovations, No. 32, eighth year, 98-117. [In Persian].
Ashoori, Jamal, Zahra Arabzadeh, Mohammad Ashoori, Hasan Rastman and sayedeh Somayeh Jalil abknar, (2012), ((Role of perceived classroom structure objectives, motivational strategies and cognitive learning strategies in predicting academic achievement in English)), Quarterly new ideas in education, the seventh year, the third issue (Issue 27). [In Persian].
Erfani Adab, Elham, Javad Mesrabadi and Taghi Zavar, (2013), ((The effectiveness of learning strategies on academic achievement: meta-analysis with an emphasis on moderating role of gender)), Journal of Educational Measurement, 11, fourth year, 1-31. [In Persian].
Ghorbanzadeh, Vajholah and sayed taha Hassan Nangyr (2014), ((Practical Guide meta-analysis software CMA2)), Tehran, sociologists. [In Persian].
Kadivar, Parvin, Valioolah Farzad and mehdi Dasta, (2012), ((To examine gender differences in achievement goals effectiveness of self-regulation strategies in mathematical achievement, Psychological Studies University, Faculty of Education and Psychology, Volume 8, (2), 27-53. [In Persian].
[u1] 
Barron, K. E., Evans, S. W., Baranik, L. E., Serpell, Z. N., & Buvinger, E. (2006). Achievement goals of students with ADHD. Learning Disability Quarterly, 29(3), 137-158.
 
Chen, W. W., & Wong, Y. L. (2015). The relationship between goal orientation and academic achievement in Hong Kong: The role of context. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 169-176.
 
 
Chen, W. W. (2015). The relations between perceived parenting styles and academic achievement in Hong Kong: The mediating role of students' goal orientations. Learning and Individual Differences, 37, 48-54.
 
Dickhäuser, C., Buch, S. R., & Dickhäuser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement goals and negative self-related thoughts. Learning and instruction, 21(1), 152-162.
 
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3), 501.
 
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3), 501.
 
Cellar, D. F., Stuhlmacher, A. F., Young, S. K., Fisher, D. M., Adair, C. K., Haynes, S., ... & Riester, D. (2011). Trait goal orientation, self-regulation, and performance: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 26(4), 467-483.
 
Giel, L. ORIENTATION: A META-ANALYSIS.
 
Hanchon, T. A. (2010). The relations between perfectionism and achievement goals. Personality and Individual Differences, 49(8), 885-890.
 
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational psychology review, 19(2), 141-184.
 
 
Koopman, M., Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Students’ goal orientations and learning strategies in a powerful learning environment: A case study. Studies in Educational Evaluation, 43, 186-196.
 
Levy-Tossman, I., Kaplan, A., & Assor, A. (2007). Academic goal orientations, multiple goal profiles, and friendship intimacy among early adolescents. Contemporary Educational Psychology, 32(2), 231-252.
 
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary educational psychology, 33(4), 486-512.
 
Muis, K. R., & Edwards, O. (2009). Examining the stability of achievement goal orientation. Contemporary Educational Psychology, 34(4), 265-277.
 
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Prentice Hall.
 
Scott, M. D., Hauenstein, N. M., & Coyle, P. T. (2015). Construct validity of measures of goal orientation in the approach–avoidance network. Learning and Individual Differences, 38, 151-157.
 
Van Yperen, N. W., Blaga, M., & Postmes, T. (2015). A meta-analysis of the impact of situationally induced achievement goals on task performance. Human Performance, 28(2), 165-182.
 
Van Yperen, N. W., Blaga, M., & Postmes, T. (2015). A meta-analysis of the impact of situationally induced achievement goals on task performance. Human Performance, 28(2), 165-182.
 
Wirthwein, L., Sparfeldt, J. R., Pinquart, M., Wegerer, J., & Steinmayr, R. (2013). Achievement goals and academic achievement: A closer look at moderating factors. Educational Research Review, 10, 66-89.
 
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2), 236.
 [u1]تمامی این مناع فارسی هستند و می بایست معادل فارسی در بخش منابع فارسی آورده شود
احمدی ده قطب‌الدینی، محمد. (1388). بررسی روابط بین اهداف تسلط، اهداف عملکردی گرایش- اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مسئله ریاضی دانشجویان، مطالعات تربیتی و روانشناسی. دوره دهم، شماره 3، صص 21-40.
اژه‌ای، جواد؛ مسعود غلامعلی لواسانی، احسان؛ مال احمدی، وهیمن و خضری، آذر. (1390). الگوی علی روابط بین سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی. مجله روانشناسی 59، شماره 3، صص 284-301.
آقا دلاورپور، محمد. (1387). پیش‌بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره 9، صص 71-96.
بیرامی، منصور؛ تورج هاشمی، وحیده؛ عبداللهی عدلی، انصار و علایی، پروانه. (1390). پیش‌بینی راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره 7، شماره 1، صص 65-86.
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد و قربان جهرمی، رضا. (1387). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 28، سال هفتم، صص 29-46.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر. (1385). بررسی رابطه بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 25، شماره چهارم، صص 63-78.
زارع، حسین و رستگار، احمد. (1393). مدل علی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی. دوفصلنامه علمی_پژوهشی شناخت اجتماعی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 6، صص 19-32.
زاهد بابلان پوربهرام، روشنک و رحمانی، جوانمرد. (1393). رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 2، صص 109-124.
شریفی اردانی، علیرضا؛ خیر، محمد؛ حیاتی، داود؛ شریفی اردانی، احمد؛ رئیسی، جعفر و روحی، علی. (1392). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی‌گری جهت‌گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز. توسعۀ آموزش جندی‌شاپور، دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعۀ آموزش علوم پزشکی، سال چهارم، شماره 1، صص 53-63.
شمس، فاطمه و تابع بردبار، فریبا. (1390). نفش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه جهت‌گیری هدف و عملکرد ریاضی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره سوم، صص 83-96.
عابدینی، یاسمین. (1388). مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ریاضی: نقش واسطه‌ای راهبردهای یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 32، سال هشتم، صص 98-117.
عاشوری، جمال؛ عرب سالاری، زهرا؛عاشوری، محمد؛ رستمان، حسن و جلیل آبکنار، سیده سمیه. (1391). نقش ساختار هدف‌های ادراک‌شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال هفتم، شماره سوم (مسلسل 27).
عاشوری، جمال؛ آزادمرد، شهنام؛ جلیل آبکنار، سیده سمیه و معینی کیا، مهدی. (1392). الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی، جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت و هوش معنوی در درس زیست‌شناسی، مجله روانشناسی مدرسه، دوره دوم، شماره 4، صص 118-126.
لواسانی، غلامعلی؛ حجازی، الهه و خضری آذر، وهمین. (1391). نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 41، سال یازدهم، صص 7-28.
قدیری، پروین؛ اسدزاده، حسن و درتاج، فریبرز. (1389). بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس درس و جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایۀ سوم متوسطه، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره نوزدهم، سال ششم، صص 115-137.
قلی­زاده، مظفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. (1386). بررسی روابط ساده و چندگانۀ هدف‌های چهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان‌های شهرستان ایذه. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره‌های 1 و 2، دوره سوم، سال چهاردهم، صص 149-166.
کارشکی، حسین؛ بهمن آبادی، سمیه و بلوچزاده، فاطمه. (1392)، تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی، مجله ایرنی آموزش در علوم پزشکی،13(2)، صص 123-133.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دستا، مهدی. (1391). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره 2، صص 27-53.
کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دستا، مهدی. (1391). بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسئله ریاضی، فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 23، سال هشتم، صص 95-115.
محبی نورالدین وند، محمدحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه و شریفی، حسن پاشا. (1393). رابطه سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان سال اول، پژوهش در برنامه درسی، سال یازدهم، دوره دوم، شماره 13، صص 61-79.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش, علیرضا. (1386). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) شهر تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 16، سال پنجم، صص 9-35.
محمودی، حجت؛ عیسی زادگان, علی؛ امانی ساری بگلو، جواد و کتابی، افسانه. (1392). بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی: نقش میانجی گرایانه سبک‌های تفکر. مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال سوم، شماره اول، صص 49-68.
نیک مرام، زهرا و سرمد، زهره. (بدون سال انتشار). رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و جهت‌گیری‌های دوستان آن‌ها نسبت به تحصیل. مجله روانشناسی، شماره 17، صص 68-82.
 
Delavarpoor, mohammad agha (2008), ((Predict Metacognitive awareness and academic achievement based on achievement goal orientation)), Journal of Psychology, University of Tabriz, third year, Issue 9, 71-96. [In Persian].
Badri Gargari, Rahim, Javad Mesrabadi and Shahram Vahedi (2010), ((Relationship between perceived goal structures of classroom with the mastery goal orientation (Proficient) students)), Education, third year, Issue 10, 111-133. [In Persian].
Barzegar, Majid, Ali Delaware and Hassan Ahadi (2012), ((Quartet mediating role model achievement goals and cognitive strategies in the relationship between implicit theories of intelligence and academic achievement "a causal model")), Journal of New Approaches in Educational Management, third year, Issue 2, 71-86. [In Persian].
Behpazhoh, Ahmad, Gholamali afrooz, somayeh sadat sadati and ghavam moltafet, (2010), ((Relationship between goal orientation with Creative in high school students studying in talent schools)), Journal of Teaching and Learning, 1,58. [In Persian].
Jaokar, bahram and Mohammad agha delavarpoor(2007), ((relationship between procrastination with achievement goals)),NEW THOUGHTS ON EDUCATION, Volume III, Number 3 and 4, 61-80. [In Persian].
Jaokar, bahram, (2007), ((the relationship between goal orientation and happiness)), Journal of Psychology, University of Tabriz, Issue 5, 41-59. [In Persian].
Reio.j.a,, ((understanding the motivation and excitement)) Translation Yahya Syed Mohammad, Fourth Edition, Tehran, publish edit, 2006. [In Persian].
Santrak, John, ((Educational Psychology: Theory and Practice)), translator Morteza Omidian, Yazd, Yazd University, 2006. [In Persian].
Shaver, Hamid Reza, Ghorbanali Salimi, Reza homaii. (2008), ((Measure the academic performance of students based on their multiple cultures)), Journal of Isfahan University, Volume Twenty-Nine, Number 1, 147-160. [In Persian].
Sharifi ardani, Alireza, mohammad khayer, Davood hayati, Ahmad sharifi ardani, Jafar raiesi and Alireza rohi, (2012), ((Predicting academic achievement based on personal characteristics determination regarding the mediating role of goal orientation among students of Shiraz University)), Journal of Medical Education Development Center, Issue 1, 53-63. [In Persian].
Shams, Fatemeh and Fariba tabee bordar, (2011), ((Mediating role of academic self-efficacy in relationship goal orientation and performance in mathematics)), psychological methods and models, the first, third number, 83-96. [In Persian].
Abedini, yasamin, (2009), ((Structural model of academic achievement in mathematics students: Mediating role learning strategies in the relationship between goals and academic achievement)), Journal of Educational Innovations, No. 32, eighth year, 98-117. [In Persian].
Ashoori, Jamal, Zahra Arabzadeh, Mohammad Ashoori, Hasan Rastman and sayedeh Somayeh Jalil abknar, (2012), ((Role of perceived classroom structure objectives, motivational strategies and cognitive learning strategies in predicting academic achievement in English)), Quarterly new ideas in education, the seventh year, the third issue (Issue 27). [In Persian].
Erfani Adab, Elham, Javad Mesrabadi and Taghi Zavar, (2013), ((The effectiveness of learning strategies on academic achievement: meta-analysis with an emphasis on moderating role of gender)), Journal of Educational Measurement, 11, fourth year, 1-31. [In Persian].
Ghorbanzadeh, Vajholah and sayed taha Hassan Nangyr (2014), ((Practical Guide meta-analysis software CMA2)), Tehran, sociologists. [In Persian].
Kadivar, Parvin, Valioolah Farzad and mehdi Dasta, (2012), ((To examine gender differences in achievement goals effectiveness of self-regulation strategies in mathematical achievement, Psychological Studies University, Faculty of Education and Psychology, Volume 8, (2), 27-53. [In Persian].
[u1] 
Barron, K. E., Evans, S. W., Baranik, L. E., Serpell, Z. N., & Buvinger, E. (2006). Achievement goals of students with ADHD. Learning Disability Quarterly, 29(3), 137-158.
 
Chen, W. W., & Wong, Y. L. (2015). The relationship between goal orientation and academic achievement in Hong Kong: The role of context. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 169-176.
 
 
Chen, W. W. (2015). The relations between perceived parenting styles and academic achievement in Hong Kong: The mediating role of students' goal orientations. Learning and Individual Differences, 37, 48-54.
 
Dickhäuser, C., Buch, S. R., & Dickhäuser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement goals and negative self-related thoughts. Learning and instruction, 21(1), 152-162.
 
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3), 501.
 
Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2× 2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80(3), 501.
 
Cellar, D. F., Stuhlmacher, A. F., Young, S. K., Fisher, D. M., Adair, C. K., Haynes, S., ... & Riester, D. (2011). Trait goal orientation, self-regulation, and performance: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 26(4), 467-483.
 
Giel, L. ORIENTATION: A META-ANALYSIS.
 
Hanchon, T. A. (2010). The relations between perfectionism and achievement goals. Personality and Individual Differences, 49(8), 885-890.
 
Kaplan, A., & Maehr, M. L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational psychology review, 19(2), 141-184.
 
 
Koopman, M., Bakx, A., & Beijaard, D. (2014). Students’ goal orientations and learning strategies in a powerful learning environment: A case study. Studies in Educational Evaluation, 43, 186-196.
 
Levy-Tossman, I., Kaplan, A., & Assor, A. (2007). Academic goal orientations, multiple goal profiles, and friendship intimacy among early adolescents. Contemporary Educational Psychology, 32(2), 231-252.
 
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary educational psychology, 33(4), 486-512.
 
Muis, K. R., & Edwards, O. (2009). Examining the stability of achievement goal orientation. Contemporary Educational Psychology, 34(4), 265-277.
 
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Prentice Hall.
 
Scott, M. D., Hauenstein, N. M., & Coyle, P. T. (2015). Construct validity of measures of goal orientation in the approach–avoidance network. Learning and Individual Differences, 38, 151-157.
 
Van Yperen, N. W., Blaga, M., & Postmes, T. (2015). A meta-analysis of the impact of situationally induced achievement goals on task performance. Human Performance, 28(2), 165-182.
 
Van Yperen, N. W., Blaga, M., & Postmes, T. (2015). A meta-analysis of the impact of situationally induced achievement goals on task performance. Human Performance, 28(2), 165-182.
 
Wirthwein, L., Sparfeldt, J. R., Pinquart, M., Wegerer, J., & Steinmayr, R. (2013). Achievement goals and academic achievement: A closer look at moderating factors. Educational Research Review, 10, 66-89.
 
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2), 236.