اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی

مهشید جاه‌طلب ضیابری؛ حسن احدی؛ محسن مشکبید حقیقی

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 213-221

چکیده
  پژوهش حاضرباهدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ انجام‌شده است.طرح پژوهش،شبه آزمایشی و در دو گروه آزمایش ویک گروه گواه با پیش­آزمون-پس­آزمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه هفتم منطقه 2 شهرتهران در سال تحصیلی 94-1393بود و به کمک نمونه آماری شامل 54 نفر که از این تعداد به‌تصادف، 18 نفر درگروه ...  بیشتر

شناسائی عوامل موثر بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت جهت ارائه مدل ساختاری

زهرا مهدوی؛ ایراندخت فیاض

دوره 10، شماره 32 ، تیر 1393، ، صفحه 115-137

چکیده
  رسیدن به اهداف در هر کنش اجتماعی موجب اثربخش شدن آن کنش می گردد. آموزش ضمن خدمت به عنوان ابزاری برای رشد، توسعه و تعالی سرمایه انسانی نیز کنشی اجتماعی می باشد. در راه رسیدن به اهداف دوره های آموزشی ضمن خدمت بطور یقین عواملی تاثیرگذار بوده که شناخت آنان در درجه اول و از بین بردن موانع از سوی دیگر می تواند موجب اثربخش تر شدن این دوره ها ...  بیشتر