تاثیر داستان‌های فکری فیلیپ کم بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهر تهران

کاوه رستمی؛ ایراندخت فیاض؛ امید قاسمی

دوره 12، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7016

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر داستان­های فکری فیلیپ­کم بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی در شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان دوره آمادگی در سال تحصیلی 91-90 شهر تهران بودند، که با استفاده روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از بین آن­ها 30 کودک به­عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون ...  بیشتر