نقش دانشگاه در افزایش میزان مطالعه کتاب از دیدگاه دانشجویان

سیدعباس رضوی؛ غلامحسین رحیمی دوست

دوره 3، شماره 7 ، فروردین 1386، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22054/jep.2007.6003

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش دانشگاه در افزایش میزان مطالعه کتاب از دیدگاه دانشجویان انجام شده است. بدین منظور از میان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نمونه ای به حجم ۲۶۳ نفر انتخاب شدند. روش پژوهش زمینه یابی بود و داده های مورد نیاز برای پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه ۱۳ سؤالی جمع آوری شد با استفاده ...  بیشتر