تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن

محمدحسین خانی؛ عنایت اله زمانپور؛ سیده خدیجه مرادیان گیزه رود

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 207-221

https://doi.org/10.22054/jep.2017.7767

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ امنیت در مدرسه با مشارکت فعّال در آن صورت پذیرفت؛ بدین­صورت که 322 نفر از کلیۀ دانش‏آموزان دبیرستان­های دولتی در شهر ری با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس‏های اصلاح­شدۀ امنیت در مدرسه اسکیبا، سیمون، پترسون و فورد (2006) و مشارکت فعّال وانگ، ویلت و اسکلتس (2011) پاسخ دادند. داده‏ها ...  بیشتر

تأثیر اضطراب کامپیوتر بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‏ای نگرش و خودکارآمدی کامپیوتر و اینترنت

عنایت‏اله زمانپور؛ محمدحسین خانی؛ سیده‏خدیجه مرادیانی‏دیزه‏رود

دوره 9، شماره 28 ، تیر 1392، ، صفحه 78-98

چکیده
  اگرچه محیط‏های یادگیری الکترونیکی بسیار گسترده و روند استفاده از آموزش الکترونیکیبهسرعتدرحال افزایش است پژوهش‏های کمی در رابطه با نگرش به یادگیری الکترونیکی دانش‏آموزان صورت پذیرفته است. این در حالی است که نگرش به یادگیری الکترونیکی نقشی کلیدی در موفقیت آمیز بودن این نوع آموزش دارد. در پژوهش حاضر میزان تأثیر اضطراب کامپیوتر ...  بیشتر