مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری

مسعود مرادی؛ هاشم فردانش

دوره 7، شماره 20 ، شهریور 1390، ، صفحه 95-130

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6036

چکیده
  از عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت در کنار سایر عوامل نظام آموزشی، رویکردها، الگوها و روش های تدریس است. تدریس فعالیتی است که در کانون و نقطه تلافی همه عناصر آموزشی قرار دارد و مهمترین عملکرد معلم در کلاس درس محسوب می باشد که زمینه را برای یادگیری فراهم می سازد. تدریس فرایند تسهیل کننده یادگیری است. از آنجا که با هر روشی نمی توان هر موضوعی ...  بیشتر