تحلیل موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

محسن حاجیتبار فیروزجائی؛ کیومرث تقی پور

دوره 11، شماره 38 ، دی 1394، ، صفحه 1-30

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهش‌های انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در ایران، ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن خلأ‌های موجود در این پژوهش‌ها است. سوال‌های مهم آن عبارتند از پژوهش‌های انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی چه وضعیتی دارند؟ وضعیت مطلوب آن کدام است؟ و در مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 169-189

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم  راهنمایی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق شبه آزمایشی از نوع طرح دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. جامعه این پژوهش تمامی دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی پسر شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 90-89  و نمونه آن 40 نفر از ...  بیشتر