شناسایی شاخص های مطلوب برای فعالیت های یاددهی و یادگیری دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آنها

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 327-366

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53744.3069

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های مطلوب برای فعالیت‌های یاددهی و یادگیری دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها انجام شد. در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های کشور که در حوزه فعالیت‌های یاددهی و یادگیری صاحب نظرهستند، ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی در دوران پیش از دبستان بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان

ناهید شیرانی بیدآبادی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ احمد عابدی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 71-93

https://doi.org/10.22054/jep.2021.32458.2260

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش عملی ریاضی بر شایستگی ریاضی و رفتارهای یادگیری کودکان است، روش انجام این پژوهش طرح شبه آزمایشی می‌باشد. بدین منظور 60 نفر از کودکان ( دختر )دوره پیش دبستانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در ابتدا از دوگروه آزمون شایستگی ریاضی گرفته شد. سپس آموزش عملی مولفه ...  بیشتر