حوزه مسؤولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در دانشگاه اصفهان

مهری ساکی؛ سیدمصطفی شریف

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5999

چکیده
  خط مشی تمرکز زدایی در دانشگاه ها، مسئولیت و اختیار بازنگری برنامه های درسی را به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه واگذار نموده است. دانشگاه اصفهان در راستای این خط مشی اقداماتی انجام داده و در حال بازنگری برنامه های درسی خود است. این تحقیق، به منظور بررسی حوزه مسئولیت نهادهای برنامه ریزی درسی در سطح گروه، دانشکده و ستاد سیاست گزاری برنامه ...  بیشتر