مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی آنان

علی نوری؛ مرتضی امین فر

دوره 2، شماره 5 ، آذر 1385، ، صفحه 149-172

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2006.5992

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی آنان (جنسی، تحصیلات و سابقه خدمت) انجام شد و به همین منظور سه سؤال مطرح گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مدارس ابتدائی شهر کرمانشاه تشکیل می داد که از این تعداد ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش تحقیق در این ...  بیشتر