روانشناسی یادگیری
بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت‌شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز

یاسر گراوند؛ غلامحسین مکتبی؛ فاطمه فرزادی؛ مولود سالاری پور

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 38-58

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29437.2128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود. روش مطالعه حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395بودند، که تعداد ...  بیشتر