روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان

فاطمه نقی بیرانوند؛ عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22054/jep.2019.11609.1415

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و خوش بینی تحصیلی دانش آموزان بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-1394 در شهر خرم آباد بود که از میان آنان ...  بیشتر