اثربخشی چندرسانه‌ای آموزشی دیکته‌یار بر بهبود مشکلات حافظه دیداری و شنیداری دانش آموزان ناتوان در یادگیری املا

اسماعیل عظیمی؛ سعید موسوی پور

دوره 10، شماره 34 ، دی 1393، ، صفحه 24-41

چکیده
   هدف پژوهش حاضر تولید چندرسانه‌ای دیکته‌یار و اثربخشی آن بر بهبود مشکلات حافظه‌دیداری و شنیداری دانش‌آموزان ناتوان در یادگیری املا بود. طرح پژوهش، شبه آزمایشی و دو‌گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری املای پایه‌ی دوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 91-1390 می‌شد. نمونه ...  بیشتر