روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه‏ی اهداف پیشرفت با عملکرد حافظه‏ی فعال: نقش واسطه‏ای عواطف

طاهره محبوبیان؛ فریبرز نیکدل

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 222-248

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72221.3783

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‏ای عواطف در رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد حافظه‏ی فعال انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی مبتنی بر مدل همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از این جامعه، ۳6۰ نفر، با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای، انتخاب و به ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
دلزدگی تحصیلی از درس مطالعات اجتماعی بر اساس ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم

ملیحه حکمتیان؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29765.2145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بر اساس متغیرهای ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر و پسر کلاس نهم متوسطه شهرشیراز در سال تحصیلی 96- 1395 بود. نمونه آماری به تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه خودپنداره و فراشناخت اخلاقی با رفتار اخلاقی دانش‌آموزان دبیرستان

فریبرز نیکدل؛ مریم دهقان؛ ناصر نوشادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، ، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8479

چکیده
  تأکید بر ارزش‌های اخلاقی به‌ویژه حمایت از رفتارهای اخلاقی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه­ی خودپنداره و فراشناخت اخلاقی (متغیرهای پیش­بین) و رفتار اخلاقی (متغیر ملاک) دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز بود. برای این منظور ۳۰۰ دانش‌آموز با استفاده از ...  بیشتر