نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ، پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دوم بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. بدین منظور از بین 3245 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با بهره گیری از شیوه نمونه گیری طبقه ای مرحله ای 245 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مسئولیت پذیری ، خود کار آمدی و پرسشنامه هوش معنوی توسط را در یک نشست تکمیل کردند . جهت تحلیل داده ها بعد از بررسی مفروضه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین همبستگی بین خودکار آمدی و هوش معنوی با مسئولیت پذیری معنادار بود همچنین بین نمره کلی هوش معنوی و تمامی خرده مقیاسهای آن (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری) با نمره مسئولیت پذیری همبستگی معنادار یافت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 

اکبرزاده، نسرین. (1378). سنجش افسردگی با آزمون، مجله علمی پژوهشی، شماره 12. ص 13-23
آقایوسفی، علیرضا. (1378). معرفی روی آوردهای رواندرمانگری و راهبردهای علمی، قم: انتشارات شهریار.
بریلی، اریکا. (1385). رهایی از استرس با دقیقه تمرین روزانه، ترجمه فاطمه صالحی طالقانی. تهران: سن دور اندیش.
تودُر، کیت. (1382). ارتقای سلامت روان: پارادایم‌ها و برنامه‌ها، ترجمه مرتضی خواجوی و همکاران،(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2010). تهران: سازمان بهزیستی.
توکلی، مهین. (1380) شیوه‌های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی، تهران: قم.
رجائی، علیرضا. (1389). هوش معنوی. دیدگاه‌ها و چالش‌ها، پژوهشنامهتربیتی، ص 2
رزمی، و همکاران. (1390). نقش تعدیل­کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با سلامت روانی و رضایت شغلی، فصلنامه سلامت کار، دوره 8، شماره 2.
رئیسی، مرضیه و همکاران. (1392). ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 13، دوره 5.
ساراسون، باربارا. (1373). روانشناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان و همکاران (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 1990)، تهران: رشد.
سنجری، احمدرضا. (1388) روش‌هایتحقیقدرمدیریت، تهران: انتشارات عابد و مهرگان قلم.
سهرابی اسمرود، فرامرز. (385). در آمدی بر هوش معنوی، فصلنامه معنا، ویژه نامه روانشناسی دین،شماره 2.
سی وارد، برایان وارد. (2012) مدیریت استرس، ترجمه مهدی قراچه داغی(1378). تهران: پیکان.
شارف، ر. (1383). نظریه‌های روان­درمانی و مشاوره، ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. (1391). نظریه‌های شخصیت، ترجمه سید محمدی، یحیی. تهران: ویرایش.
صاحبی، علی. اصغری، محمدجواد. سالاری، راضیه سادات. (1384). اعتباریابی مقیاس اضطراب، استرس برای جمعیت ایرانی. فصلنامه روانشناسی تحولی، دوره 1، شماره 1، صص 299-312    
صمدی، پروین. (1387). هوش معنوی . اندیشه نوین تربیتی، دوره 2 شماره 3 و 4، صص 99-114
عبدالله­زاده، حسن؛ باقرپور، معصومه؛ بوژمهرانی، سمانه و لطفی. محدثه. (1388). هوش معنوی. تهران: روان­سنجی.
غباری ­ناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیمانی، لیلا و نوری، ثنا. (1386). هوش معنوی. فصلنامهعلمی-پژوهشیاندیشهنویندینی، سال.125- سوم، شماره 10، صص 147
فتاحی، مهدی و فرهنگی، علی اکبر. (1387). هوش معنوی، وحدت بخش دیگر انواع هوش.  فصلنامه مدیریت و توسعه، سال دهم، شماره 37، صص 9-16
قربانی، نیما و دژکام،محمود. (1373). ارتباط سخت‌رویی، الگوی رفتاری تیپ A  و رفتار مستعد بیماری‌های کرونری (تیپ 2)، مجله دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 18، شماره 3.
کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم و یوسفی، نوریه. (1389). بررسی رابطه بسترهای یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی، نشریه تحقیقات روان­شناختی، دوره 2، شماره 5، صص 107-122

گلچین،مجتبی،  سنجری، احمدرضا. (1391). هوش معنوی و خودکار آمدی، نشریه جامع علوم انسانی سال اول، شماره 3- فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

Adegbola, M, A. (2007). The relationship among spirituality self-efficacy and quality of life   in adult’s white sickle cell disease. The University of Texas at Arlington. 1, 21, P43-44 
Amram, J. (2005). Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership. Institute of transpersonal psychology, 35-39.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191.
Bandura, A. (1996). A socio-cognitive view on shaping the future. In Proceedings of the Korean Psychological Association 50th Anniversary Conference, Seoul, Korea.
Barrientos, J. E., & Páez, D. (2006). Psychosocial variables of sexual satisfaction in Chile. Journal of sex & marital therapy, 32(5), 351-368.
Bigdeloo, M., & Bozorgi, Z. D. (2016). Relationship between the Religious Attitude, Self-Efficacy, and Life Satisfaction in High School Teachers of Mahshahr City. International Education Studies, 9(9), 58-66.
Davidson, R. J., Ekman, P., Saron, C. D., Senulis, J. A., & Friesen, W. V. (1990). Approach-withdrawal and cerebral asymmetry: Emotional expression and brain physiology: I. Journal of personality and social psychology, 58(2), 330.
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the psychology of Religion, 10(1), 3-26.
Falah Joshaghani, R. (2010). Effectiveness of spiritual group intervention on the increase of hope, life satisfaction, and happiness of Women with Breast Cancer (Master thesis in General Psychology, AllamehTabataba’i University of Tehran).
Folkman S, Lazarus RS. (1988). Ways of coping questionnaire: research edition manual. Palo Alto (Caliph): Consulting Psychologists Press.
Fooladchang, M. (2003). The self-efficacy beliefs of the female students of Fars Province and proposing the proper solutions. Proceedings of research week, Department of Education of Fars Province (pp. 76-99).
Gardner, L., & Stough, C. (2003, January). Assessing the relationship between workplace emotional intelligence, job satisfaction and organizational commitment. In Australian Journal of psychology (Vol. 55, pp. 124-124). 1 GRATTAN STREET, CARLTON, VICTORIA 3053, AUSTRALIA: AUSTRALIAN PSYCHOLOGICAL SOC.
George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human resource management international digest, 14(5), 3-5.
Ginsburg, H. P. (1997). Mathematics learning disabilities: A view from developmental psychology. Journal of learning disabilities, 30(1), 20-33.
Gupta, G. (2012). Spiritual intelligence and emotional intelligence in relation to self-efficacy and self-regulation among college students. International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research, 1(2), 60-69.
Haight, K. W. (2011). The adoption and integration of technology within the classroom: Teacher self-efficacy beliefs. Walden University.
Jana-Abadi, H. (2013). The Relationships of Self-efficacy and Emotional on Educational Achievement among High School Students of Martyr’s Girls (Master thesis, Faculty of Education, University of Sistan and Baluchestan).
King.D.B (2008), “Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure”, Unpublished master’s thesis. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada
Lawler-Row, K. A., & Elliott, J. (2009). The role of religious activity and spirituality in the health and well-being of older adults. Journal of health psychology, 14(1), 43-52.
Lunenburg, F. C. (2011). “Self-efficacy in the workplace: Implications for motivation and performance”. International Journal of Management, Business and Administration, Vol. 14, No. 2, PP: 1-5
Martinez, J. S., Smith, T. B., & Barlow, S. H. (2007). Spiritual interventions in psychotherapy: Evaluations by highly religious clients. Journal of Clinical Psychology, 63(10), 943-960.
Mikaeili-Mani, F., & Mohana, M. (2013). The relationship between perception of school climate, self-efficacy and life satisfaction. The Sixth International Conference on Child and Adolescent of Iran, Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, 26-28 September.
Mike, G. (2006). “Application of spiritual intelligence in the workplace”, Vol. 14, No, 5, PP: xxx3-5, Emerald Group Publishing Limited, ISSN 0967-073
Mirkhan, C. A. I. (2014). The relationship between religious attitude, happiness, emotional intelligence, and life satisfaction in Urmia female teachers (Master thesis in Psychology, Faculty of Humanities, University of Guilan). p-1-119
Mohammadi-Ramaghani, S. (2014). Relationship between the self-efficacy dimensions and life satisfaction: moderating role of academic burnout (MA Thesis of psychology, faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Shiraz). p-1-122
MOSLEHI, J., & AHMADI, M. R. (2013). THE ROLE OF RELIGIOUS LIFE IN SPOUSES’MARITAL SATISFACTION.
Nasel, D. (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional Christianity and New Age/individualistic spirituality (Doctoral dissertation, University of South Australia).
Noble, K. D. (2000). Spiritual intelligence: A new frame of mind. Advanced Development, 9(1), 29.
Pargament, K. I., & Saunders, S. M. (2007). Introduction to the special issue on spirituality and psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 63(10), 903-907.
Redmond, B. F. (2010). Self-Efficacy Theory: Do I think that I can succeed in my work? Work Attitudes and Motivation. The Pennsylvania State University; World Campus. Retrieved xfrom https://cms.psu.edu/.
Santos, E. (2006). Spiritual intelligence; what is spiritual intelligence. How it benefits a person.
Sisk, D. (2002). Spiritual intelligence: The tenth intelligence that integrates all other intelligences. Gifted Education International, 16(3), 208-213.
Vaughan, F. (2002). “What is spiritual intelligence?” Journal of Humanistic, Vol. 2, No. 42, PP: 16-33.
Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence?. Journal of humanistic psychology, 42(2), 16-33.