نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی (نویسنده مسئول) hu.motie@gmail.com

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

اهمال‌کاری، پدیده‌ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین راهبردهای خودتنظیمی پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی و مشخص کردن تفاوت دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی و اهمال‌کاری است. از بین دانش‌آموزان اول دبیرستان‌های شهر تهران، نمونه‌ای به حجم 250 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شد. دو پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، و راهبردهای انگیزشی یادگیری پینتریچ و دی‌گروت (1991) که قبلاً اعتبار و روایی آن‌ها احراز شده‌بود، به روش گروهی و به وسیله آزمودنی‌ها تکمیل گردید. نتایج رگرسیون گام‌ به گام نشان داد که مولفه‌های ارزش‌گذاری درونی و بیرونی نسبت به هدف، سازماندهی، راهبردهای خودنظم‌دهی فراشناختی، مدیریت زمان و مکان مطالعه و تلاش برای خودتنظیمی به طور معناداری پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی هستند. نتایج آزمون تی مستقل تفاوت معناداری در اهمال‌کاری میان دختران و پسران نشان نداد، در حالی‌که آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در پاره‌ای از مولفه‌های خودتنظیمی این تفاوت را نشان داد. یافته‌های این مطالعه با یافته‌های پژوهش‌های قبلی همخوان است.

کلیدواژه‌ها

حسین‌چاری، مسعود؛ دهقانی، یوسف. (1387). پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی براساس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری. پژوهش در نظام‌های آموزشی. (4)،63-75.
حیدری، محمود. (1389). بررسی جایگاه خودناتوان‌سازی در مدل ساختاری پیش‌بین موفقیت تحصیلی، پایان‌‌نامه دکتری، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید‌بهشتی.
خادمی، محسن؛ نوشادی، ناصر. (1385). بررسی رابطه بین جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت‌تحصیلی در دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.
علیخانی، محمدحسین؛ مهرمحمدی، محمود (1383). بررسی پیامدهای قصد نشده ناشی از محیط اجتماعی مدارس دوره متوسط اصفهان. مجله علوم‌تربیتی و روان‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. (3)، 121-146.
کرمی، داود. (1388). میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. مجله اندیشه و رفتار. 34-25: 13(4).
منابع انگلیسی
Beswick, G., Rothblum, E. D. & Mann, L. (1988). Psychological antecedents to student procrastination, Australian Psychologist, 23, 207–217.
Bidjerano, T. (2005).Gender difference in Self-regulation learning. Annual meetingof the northeastern educational research Association, 36th.
Deci, E.L.&Ryan, R.M. (1991).Amotivational approach to self: Integration personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska symposium on motivation, Vol 38: Perspectives on motivation
Deci,E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and selfdetermination in human behavior. New York: Plenum.
Deci,E.L. & Ryan, R.M. (2000). The “what” and the “why” of goal pursuits: Human needs and the self–determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.
Deci,E. L., & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1024-1037.  (pp. 237–288). Lincoln: University of Nebraska Press.
Dembo, Myron H. and Eaton, M. J. “Self-Regulation of Academic Learning in Middle-Level Schools.” The Elementary School Journal 100.5 (2000):473- 490.
Eccles, J. S. (1994). Understanding women’s educational and occupational choices: Applying the Eccles et al. model of achievement-related choices. Psychology of Women Quarterly, 18, 585– 609
Eccles,J., Midgley, C., & Adler, T. (1984). Graderelated changes in the school environment: Effects on achievement motivation. In J. G. Nicholls (Ed.), The development of achievement motivation (pp. 283-331). Greenwich, CT:JAI.
Ferrari, J. R. (1992). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory factor analysis of self-presentation, self-awareness, and self-handicapping components. Journal of Research in Personality, 26, 75-84.
Ferrari, J. R., & Emmons, R. A. (1994). Procrastination as revenge: Do people report using delays as a strategy for vengeance? Personality and Individual Differences, 17, 539-544.
Ferrari, J. R. (1995). Perfectionism cognitions with nonclinical and clinical samples. Journal of Social Behavior and Personality, 10, 143-156.
Flett,  G . L ., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & Koledin, S.  ( 1992 ). COMPONENTS OF PERFECTIONISM AND PROCRASTINATION IN COLLEGE STUDENTS, 20(2), 85-94.
Gallagher,A. M., & Kaufman, J. C. (2005). Gender differences in mathematics: An integrative psychological approach. New York: Cambridge University Pres.
Higbee, J. L., & Dwinell, P. L. (1992). The development of underprepared freshmen enrolled in a self-awareness course. Journal of College Student Development, 33,26-33.
Howell,J. Watson,C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies, Personality and Individual Dierences 43 (2007) 167–17.
Kleijn, W. C., Van der Ploeg, H. M., & Topman, R. M. (1994). Cognition, study habits, trait anxiety, and academic performance. Psychological Report, 75, 1219-1226.
Lay, C. H. (1992). Trait procrastination and the perception of person-task characteristics.
 Journal of Social Behavior and Personality, 7, 483-494.
Lay, C., & Schouwenburg, H. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality 8, 647– 662.
Lay, C. H., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21, 61-67.
Lipincott,J. (2010). The Relationship Between Procrastination and Perfectionism in Undergraduate College Students. John Brown University.
Milgram, N.A., Srolof, B., & Rosenbawm, M. (2003). “the procrastination of everyday life”.Journal of Research in Personality, 12,197-212.
Niemivirta, M. (1997). Gender differences in motivationalcognitive patterns of self-regulated learning. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology,95, 667-686.
Rakes, G. C., & Dunn, K. E. (2010). The impact of online graduate students’ motivation and self-regulation on academic procrastination. Journal of Interactive Online Learning, 9(1), 78-93.
Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitivebehavioral correlates, Journal of Counseling Psychology, 31, 503–509.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1994). Procrastination Assessment Scale-Students
(PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice (Volume 2, pp. 446-452). New York: The Free Press.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133, 65-94.
Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression.  Cognitive Therapy and Research, 25, 49-60.
Van Eerde, W. (2000). Procrastination: Self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology, 49, 372-389.
Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179-187.
Zeldin, A.L., & Pajares, F.(2000). Against the odds: Self-efficacy beliefs of woman in mathematical, scientific, and technological careers”. American Educational Research Journal, 37, 215-246.
Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.
Zimmerman, B. J., & Risemberg, R. (1997). Selfregulatory dimensions of academic learning and motivation. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of academic learning: Construction of knowledge (pp. 105-125). San Diego, CA: Academic Press.