تعداد مقالات: 479
1. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‌ای ابعاد خودکارآمدی

دوره 10، شماره 32، تابستان 1393، صفحه 1-30

محمدحسین دهقانی‌زاده؛ مسعود حسین‌چاری؛ مرتضی مرادی؛ عباسعلی سلیمانی خشاب


2. مقایسه ی سبک های یادگیری، سبک های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز وغیرممتاز

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 1-20

عبداله معتمدی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یوسف اعظمی؛ حامد چوپان؛ یونس دوستیان


3. تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست‏زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری

دوره 10، شماره 31، بهار 1393، صفحه 1-24

ایرج اعتمادفر؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ عباس عباس پور


4. تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشتن برای یادگیری (WTL) در ارتقاء سطح یادگیری و تفکر دانشجویان

دوره 10، شماره 34، زمستان 1393، صفحه 1-21

آمنه عالی؛ علی اکبر سیف؛ پروین کدیور؛ علی دلاور


6. اثرات مستقیم و غیرمستقیم کیفیت رابطه والدین (پدر و مادر)، انگیزه پیشرفت و انگیزه تحصیلی بر عزت‌نفس دانش آموزان

دوره 11، شماره 36، تابستان 1394، صفحه 1-16

محمدرضا فرشاد؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کوروش اسماعیلی؛ یوسف حبیبی


9. بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس و مهارت‏های حل مسأله دانش‏آموزان دخترمقطع متوسطه

دوره 4، شماره 12، تابستان 1387، صفحه 1-21

دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ مهرنسا شهابی


12. تأثیر چند رسانه‏ای‏آموزشی، صدا و رنگ بر عملکرد امواج مغزی

دوره 5، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 1-20

دکتر حسن رستگارپور؛ دکتر فریدون یار یاری؛ حمیده نظری


14. پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با واسطه باورهای خودکارآمدی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1389، صفحه 1-32

الهام اردلان؛ دکتر مسعود حسین‌چاری


16. اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید در کاهش میزان قربانی شدن ناشی از قلدری دانش آموزان

دوره 11، شماره 37، پاییز 1394، صفحه 1-19

سید عدنان حسینی؛ رحیم بدری؛ حسین سلیمی؛ لیلا کلیایی


17. رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با اهمال‌کاری و ‏خودناتوان‌سازی

دوره 11، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 1-22

10.22054/jep.2016.3927

سمیه سلطان نژاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ حسن اسدزاده


19. مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22054/jep.2016.5445

یوسف کریمی؛ محمود خباز؛ یوسف حبیبی؛ نادر کریمیان


21. اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان

دوره 2، شماره 6، زمستان 1385، صفحه 1-35

10.22054/jep.2007.5993

علیرضا باغبان پرشکوهی؛ احمد علیپور


24. تأثیر چارچوب بر انتخاب: تعامل بین درگیری هیجانی و خطرپذیری

دوره 6، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 1-17

10.22054/jep.2011.6024

فاطمه تقی یاره؛ یوسف کریمی