روانشناسی یادگیری
روند تحول تفکّر انتقادی دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

محمد عسگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.78137.3978

چکیده
  تقویت مهارت‌های تفکّر علمی برجسته‌ترین کارکرد مؤسسات آموزشی است، و تفکّر انتقادی هدف اصلی مؤسسات آموزش عالی به منظور افزایش شایستگی دانشجویان در قرن 21 بوده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه روند تحول تفکّر انتقادی دانشجویان روانشناسی در طول چهار ساله تحصیل بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی در یک مطالعه مقطعی بود. جامعه آماری و نمونه مورد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
طراحی و توسعه نرم‌افزار جدول مشخصات آزمون تلفیقی (رویکرد "مارزانو و کندال" و "اندرسون و همکاران") برای درس علوم پایۀ ششم ابتدایی با چشم‌انداز معماری نرم-افزار

رقیه اسدی؛ جلیل یونسی؛ محمد عسگری؛ عنایت اله زمانپور

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.76280.3933

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و توسعۀ نرم‌افزار جدول مشخصات آزمون تلفیقی (رویکرد مارزانو و کندال و اندرسون و همکاران) برای درس علوم پایۀ ششم ابتدایی از رویکرد تحقیق و توسعه استفاده کرد. جامعه شامل ابزارها ی آزمون‌سازی تحت وب و متخصصان سنجش و اندازه‌گیری، نرم‌افزار و علوم بود. دو فاز از سه فاز رویکرد تحقیق و توسعه (با چشم‌انداز معماری) در ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
ارائه مدل ذهن‌آرایی کودکان در دوره پیش‌دبستانی: رویکرد فراترکیب نظریه‌ساز

حبیب کشاورز؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ محمدحسن کریمی؛ فاطمه سوسن جباری

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.67305.3607

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدل ذهن‌آرایی در کودکان دوره پیش دبستان است. رویکرد این پژوهش سنتز پژوهی کیفی، از نوع فراترکیب نظریه ساز بود و با استفاده از روش شش مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو انجام شد. در گام اول و پس از انتخاب تیم فراترکیب، سوالات پژوهش برای استخراج مدل داده‌بنیاد ذهن‌آرایی کودکان، تنظیم و معیارهای شمول و خروج مقالات مشخص ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه بین اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی با نقش میانجی ادراک از محیط مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

داود کاظمی فرد؛ عزت اله قدم پور

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73143.3822

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت گیری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی با میانجی گری ادراک از محیط مدرسه و خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی از نوع تحلیل مسیر و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره ی متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم 334 نفر به روش نمونه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
ارزیابی میزان تطابق برداشت ­های مفهومی متخصصان تکنولوژی آموزشی با نتایج بررسی‌ها درباره مولفه­ های الگوی آموزش تفکر طراحی

سوسن طالبی؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی ابادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.69203.3682

چکیده
  تفکر طراحی در آموزش« نوعی مسئله گشایی یادگیرنده محور و خلاق برای پاسخگویی به مسائل مبهم و پیچیده آموزش و طرح مسائل نوآورانه است.» مزایای بهره‌گیری از تفکر طراحی در آموزش و یادگیری موجب نیاز به طراحی و اعتباریابی الگوی طراحی آموزش تفکر طراحی برای تکنولوژیست ها و طراحان آموزشی گردیده که در پژوهش های مورد بررسی به این مهم، پرداخته ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودارزشمندی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

سلمان اکبردوست زنگنه؛ عطا طهرانچی؛ زهرا ایجادی

دوره 20، شماره 71 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22054/jep.2024.73189.3825

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودارزشمندی با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دبیرستانی بود. در یک طرح همبستگی تعداد 306 نفر از دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر گناباد در سال تحصیلی 1401-1400 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ویژگی‌های شخصیتی نئو(1985)، ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی خود افشایی اساتید بر کم‌رویی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی: نقش میانجی امنیت روانشناختی

محمد غفاری مجلج؛ سعید صفدری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 34-59

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70620.3748

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر خود‌افشایی اساتید بر کم‌رویی دانشجویان رشته زبان انگلیسی با نقش میانجی امنیت روانشناختی می-باشد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بوده و با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه-های استان مازندران بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تخمین‌زده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی استفاده از خانه‌های الکانین بر بهبود آگاهی واج‌شناختی و سیالی خواندن دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری خواندن: یک مطالعه مقدماتی در ایران

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه فاضلی فارسانی؛ سعید آریاپوران

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22054/jep.2023.65452.3539

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی کاربست اثربخشی خانه‌های الکانین بر بهبود آگاهی واج‌شناختی و سیالی خواندن دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری خواندن بود. به همین منظور در یک طرح آزمایشی تک آزمودنی، 5 دانش‌آموز (3 دختر و 2 پسر) پایه سوم دبستان انتخاب شدند. با استفاده آزمون تشخیصی خواندن (شیرازی و نیلی پور، 1384) و آزمون آگاهی واج‌شناختی (دستجردی و ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه اثربخشی آموزش عاطفی- اجتماعی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی در بهبود مهارت‌های حل مسئله اجتماعی

ملیحه احمدی؛ کیانوش هاشمیان؛ فریبرز درتاج؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 6-31

https://doi.org/10.22054/jep.2023.34437.2355

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش اجتماعی – عاطفی همکارانه و آموزش ذهن‌آگاهی بر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی در دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره اول متوسطه شهر زنجان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر زنجان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر اجرای الگوی یادگیری معکوس بر رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانشجویان

شیلا سلیمانی؛ خدیجه علی آبادی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 32-75

https://doi.org/10.22054/jep.2023.62779.3440

چکیده
  پژوهش حاضر با اجرای الگوی یادگیری معکوس به بررسی اثربخشی آن بر ابعاد یادگیری خودراهبر مهارت دستور زبان انگلیسی دانشجویان پرداخته و در صدد بهبود راهبردهای تدریس و یادگیری است. تحقیق حاضر یک تحقیق شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌‌آزمون است. نمونة آماری از میان کلیة یادگیرندگان مرکز علاءالدین مشهد از سال تحصیلی 1397 تا 1399، تعداد 220 نفر ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی دانش‏ آموزان با اختلال یادگیری خاص؛ رویکردی کیفی

لیلا صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سالار فرامرزی؛ غلامعلی افروز

دوره 19، شماره 69 ، مهر 1402، ، صفحه 106-133

https://doi.org/10.22054/jep.2024.71063.3747

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی خوداطمینانی تحصیلی برای دانش‏آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش، تحلیل محتوای قیاسی بود. نمونه‏گیری به‌صورت هدفمند آغاز شد و از منابع نوشتاری با موضوع خوداطمینانی استفاده گردید. سپس محتوای کتاب‌ها و مقاله‌ها ازنظر اجزاء و مؤلفه‌های مرتبط با خوداطمینانی تحصیلی مورد تحلیل قرار گرفت. ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل محتوای کمی کتاب‌های درسی از منظر تحریک کنجکاوی دانش‌آموزان

سید عباس رضوی؛ فرشته خادمی نیا؛ سید منصور مرعشی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 46-70

https://doi.org/10.22054/jep.2023.73959.3850

چکیده
  این پژوهش با هدف آگاهی از میزان توجه کتاب‌های درسی دوره دوم ابتدایی به قوه کنجکاوی دانش‏آموزان ‏‏انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی بود. قلمرو پژوهش، همۀ کتاب‌های درسی دورۀ دوم ابتدایی بوده است. برای گردآوری داده‌ها، از چک‌لیست محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی چک‌لیست با استفاده از شاخص CVI (والتز و باسل) محاسبه و مورد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
آزمون برازندگی مدلی در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‌آموزان

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ محمد شرفی؛ مریم غلامرضایی نژاد اناری؛ الهام محمودی

دوره 19، شماره 68 ، تیر 1402، ، صفحه 152-180

https://doi.org/10.22054/jep.2023.69945.3703

چکیده
  این مطالعه باهدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بین خودکارآمدی تحصیلی، اهداف پیشرفت 2×3 و انگیزش درونی- بیرونی دانش‏آموزان متوسطه دوم شهر انار انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی است و 270 دانش‏آموز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای انتخاب و به سؤالات مقیاس انگیزش پیشرفت Vallerand و همکاران (1992)، خرده مقیاس خودکارآمدی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مدل‌سازی پیشرفت تحصیلی دانشگاهی در همه‌گیری کووید-19 بر اساس متغیرهای شخصیتی و نگرشی دانشجویان

عنایت اله زمان پور

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402، ، صفحه 70-101

https://doi.org/10.22054/jep.2023.68645.3653

چکیده
  پس از پاندمی (دنیاگیری) کووید-۱۹ کلاس‌های دانشگاه‌ها مدتی تعطیل شد ولی بلافاصله با تصمیم فوری مسئولین دانشگاه‌ها اراده بر این شده که کلاس‌ها به‌صورت مجازی و الکترونیکی برگزار شود؛ این خواست به‌نوعی بر دانشجویان تحمیل شد بدون آنکه بررسی شود که آیا دانشجویان با این شیوه همراهی لازم را دارند یا نه. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آمادگی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف

مسعود حسینچاری؛ فتانه قزل‌بیگلو؛ بهرام جوکار

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 45-85

https://doi.org/10.22054/jep.2019.26393.2022

چکیده
   پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تعامل معلم- دانش‌آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان و مطالعۀ نقش واسطه‌گری جهت‌گیری هدف در قالب یک مدل علّی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، همۀ دانش‌آموزان دورۀ تحصیلی متوسطۀ اول شهرستان کازرون بودند. تعداد 516 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و به‌عنوان مشارکت‌کنندگان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی

مریم صفایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند

دوره 15، شماره 52 ، تیر 1398، ، صفحه 239-268

https://doi.org/10.22054/jep.2019.41526.2658

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی،  تاب­آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 500  نفر به روش تصادفی طبقه­ای چندمرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

سمیه یوسفی؛ جواد مصرآبادی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 71-94

https://doi.org/10.22054/jep.2019.29783.2146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا با بهره گیری از روش فراتحلیل به ترکیب نتایج کمی حاصل از پژوهش های مختلف در مورد رابطه بین جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی بپردازد. برای نیل به این هدف در پژوهش حاضر از یافته های کمی 23 پژوهش استفاده شده است که از این مطالعات 82 اندازه اثر محاسبه گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات موجود در بانک اطلاعاتی SID می ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 127-145

https://doi.org/10.22054/jep.2019.36758.2454

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل در مقایسه با تأثیر طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس زیست‌شناسی و روش پژوهشی حاضر کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات، شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان پایه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی دانش‌آموزان

صلاح اسمعیلی گوجار؛ سعید پورروستائی اردکانی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22054/jep.2019.38724.2537

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر به کارگیری بازی های رایانه ای آموزشی چندکاربره برخط به عنوان یکی از روش های نوین تدریس بر مهارت های اجتماعی و توانایی های شناختی انجام گرفت. روش پژوهش طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری

افراسیاب صادقی؛ جلال هاشمی؛ منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2019.38292.2523

چکیده
  تربیت فرزند یک اصل مهم و اساسی در زندگی است و ازوظایف کلیدی پدر و مادر به شمار می رود .اما این وظیفه مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین مستلزم کسب شایستگی اخلاقی لازم برای فرایند تربیت است تا پس از کسب شایستگی اخلاقی نمود آن در رفتار اخلاقی والدین دیده شود.به همین منظور لازم است که والد ابتدائا شناخت صحیحی از شایستگی و شایستگی اخلاقی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
دلزدگی تحصیلی از درس مطالعات اجتماعی بر اساس ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم

ملیحه حکمتیان؛ ناصر نوشادی؛ فریبرز نیکدل

دوره 14، شماره 49 ، مهر 1397، ، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29765.2145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی دلزدگی تحصیلی دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی بر اساس متغیرهای ساختار کلاس، کیفیت تدریس و حمایت عاطفی معلم بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دختر و پسر کلاس نهم متوسطه شهرشیراز در سال تحصیلی 96- 1395 بود. نمونه آماری به تعداد 379 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت‌شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز

یاسر گراوند؛ غلامحسین مکتبی؛ فاطمه فرزادی؛ مولود سالاری پور

دوره 14، شماره 48 ، تیر 1397، ، صفحه 38-58

https://doi.org/10.22054/jep.2018.29437.2128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعامل تجربه‌های محیط تحصیلی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود. روش مطالعه حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395بودند، که تعداد ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثر بخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر

محسن گل محمدیان؛ علیرضا رشیدی؛ آذر پروانه

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/jep.2018.22533.1831

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر بود نوع پژوهش ، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 95-96 بود. از جامعه فوق 30 نفر با توجه به معیار‌های ورود ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با فریب‌کاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری

محسن گل پرور

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 51-67

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی‌عدالتی آموزشی با فریبکاری تحصیلی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تشکیل دادند. از میان آنها 357 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های اخلاق تحصیلی، ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش دبستانی

باقر حسنوند؛ سجاد صفری؛ ایراندخت فیاض؛ سیمین بازرگان

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 119-138

چکیده
  اهمیت آموزش و پرورش پیش از دبستان در دوران کودکی در کیفیت بخشی به زندگی کودکان و تاثیر آن بر سال های تحصیل و پس از آن واضح و مبرهن بوده و در پژوهش های بسیاری نیز به اثبات رسیده است . آنچه ضروری است ک بیشتر به آن پرداخته شود، کیفیت این آموزش ها است. آموزش های متداول برای دوره (آمادگی/پیش از دبستان) در جامعه امروزمان، کمتر از برنامه، رویکرد ...  بیشتر