تدوین مدل عملکرد ریاضی بر اساس ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و انگیزش به یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

علی عبدی؛ بهناز شیراوند

دوره 18، شماره 66 ، دی 1401، ، صفحه 217-242

https://doi.org/10.22054/jep.2023.64467.3511

چکیده
  هدف از این پژوهش تدوین مدل عملکرد ریاضی بر اساس ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و انگیزش به یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جزء پژوهش‌های کاربردی بود؛ و تعداد 326 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده‌ ...  بیشتر

اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر رویکرد آمایه ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان

شراره عشایری؛ مرتضی امیدیان؛ علیرضا حاجی یخچالی

دوره 18، شماره 63 ، فروردین 1401، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22054/jep.2023.67941.3632

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد آمایه‌ ذهنی رشد بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه‌ چهارم شهر کرمانشاه انجام شد.روش: این پژوهش به روش شبه ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر کرمانشاه که با حجم نمونه ...  بیشتر