رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

فریبا درتاج؛ مریم رجبیان ده زیره؛ فیروزه فتح اللهی؛ فتانه درتاج

دوره 14، شماره 47 ، فروردین 1397، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22054/jep.2018.32466.2262

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان می باشد که تعداد 100 نفر از آن ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ فاطیما نظری

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 67-77

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه سمنان انجام شد. روش مطالعه همبستگی بود. تعداد200 دانشجوی دانشگاه سمنان با روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه احساس تنهایی و نگرش به مواد مخدر، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t دو گروه مستقل ...  بیشتر

نقش حرمت خود و مؤلفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی

محمود نجفی؛ غلامرضا دهشیری

دوره 7، شماره 22 ، دی 1390، ، صفحه 155-171

https://doi.org/10.22054/jep.2012.6060

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش حرمت خود و مؤلفه های تنهایی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. نمونه پژوهش شامل 281 نفر (141 پسر و 140 دختر) بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس تنهایی و حرمت خود کوپر اسمیت پاسخ دادند. نتایج نشان داد که حرمت خود و احساس تنهایی نقش معنی داری در پیشرفت تحصیلی دارند. همچنین ...  بیشتر

تأثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران

اعظم حسنی؛ فرامرز سهرابی

دوره 1، شماره 2 ، دی 1384، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22054/jep.2006.5963

چکیده
  امروزه رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان به عنوان بحرانی پیچیده و رو به گسترش، توجه بسیاری از متخصصین را به خود معطوف کرده است. این پژوهش، از میان عوامل متعدد روانی - اجتماعی به بررسی تاثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی دختران نوجوان بر رفتارهای ضد اجتماعی آنان پرداخته است. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق در مرحله ی اول ۱۵ نفر از دختران نوجوان ...  بیشتر