پیوند بازی، آموزش‌وپرورش در مهدهای کودک: طراحی الگو ایجاد مهدهای ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد

محبوبه سلیمانپور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سعید امیرنژاد

دوره 19، شماره 67 ، فروردین 1402، ، صفحه 30-68

https://doi.org/10.22054/jep.2023.72578.3802

چکیده
  هدف از این پژوهش پیوند بازی، آموزش‌وپرورش در مهدهای کودک: طراحی الگو ایجاد مهدهای ورزشی بر اساس نظریه داده بنیاد. روش تحقیق تحلیلی بوده که بدین منظور از روش‏شناسی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده‏ها بود. مشارکت‏کنندگان در تحقیق 15 نفر شامل حوزه مدیریت ورزشی، مسئولین و دبیران مهدهای ورزشی بودند ...  بیشتر