اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک

محمدرضا صدری؛ محسن گل پرور؛ اصغر آقایی؛ لورا گیلیام

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، ، صفحه 205-226

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61454.3372

چکیده
  اشتیاق به تحصیل متغیری بسیار با اهمیت برای موفقیت دانش‌آموزان در هر مقطعی است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک اجرا شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با سه گروه و در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری ...  بیشتر