راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد

مریم قربانی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده

دوره 17، شماره 60 ، تیر 1400، ، صفحه 195-224

https://doi.org/10.22054/jep.2022.53181.3038

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی راهبردهای یادگیری زبان دانشجویان کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. همچنین در این پژوهش به بررسی متغیر‌هایی چون سن، معدل، رشته و تک زبانه/ آشنا با دو یا چند زبان پرداخته شد.روش: شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل دانشجویان سال دوم کارشناسی رشته‌های زبان‌های خارجی بودند. ابزار‌های ...  بیشتر