ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش

علی محمد صفانیا؛ رها برهمند

دوره 16، شماره 55 ، فروردین 1399، ، صفحه 123-135

https://doi.org/10.22054/jep.2020.52492.3003

چکیده
  با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، عملکرد صنایع با تغییرات زیادی روبه رو شده است. ورزش یکی از صنایع فعالی است که این روزها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرونا مواجه است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای ...  بیشتر